Zonnepanelen Installeren

Thuis

Je thuis voelen in woning en buurt

Wij maken onze woningen en buurten toekomstbestendig. Onze huurders wonen in huizen, gebouwen en buurten die schoon, heel en veilig zijn. We verbeteren en verduurzamen onze woningvoorraad omdat we de ambitie hebben om deze uiterlijk in 2050 CO2-neutraal te hebben. Ook zijn we actief om de wijken waar onze woningen staan leefbaar te houden voor alle huurders.

330

woningen kregen een hybride warmtepomp in 2023

112

collega's waren de oren en ogen
in de buurt in 2023

Energielabel B

is het gemiddelde energielabel voor al onze huizen in 2023

Je thuis voelen in de buurt

Een huis is pas fijn als de buurt ook fijn is: als buren elkaar kennen, rekening met elkaar houden en meehelpen om de woonomgeving leefbaar te houden. We werken daarom samen met gemeenten en andere partijen aan veilige, schone en prettige buurten. Ook zijn we actief om de wijken waar onze woningen staan leefbaar te houden voor alle huurders.

Leefbaarheid

Een goede buur is beter dan een verre vriend. Onze huurders beoordelen hun buurt gemiddeld met een 7,3! Maar de verschillen tussen buurten zijn groot. We werken samen met gemeenten en andere partijen aan veilige, schone en prettige buurten. We zijn actief om de wijken waar onze woningen staan leefbaar te houden voor alle huurders. We investeren extra in het beheer in kwetsbare buurten. Want problemen voorkom je door vroegtijdig bij te sturen. 

Buitenbuurtkamer

Sociale cohesie in de Buitenbuurtkamer

Als onderdeel van een initiatief om de sociale cohesie in de buurt te versterken, organiseerden de Gemeente Amsterdam, de Alliantie, Eigen Haard en Eigenwijks in Amsterdam Osdorp de ‘Buitenbuurtkamer’. Tijdens dit bewonersevenement konden kinderen spelletjes doen en konden bewoners elkaar hulp vragen of aanbieden. Zo kunnen de buren elkaar beter vinden en gebruikmaken van elkaars hulp

Gemeenschappelijke tuin

Ontmoeting in  gemeenschappelijke tuin

We zijn trots op onze gemeenschappelijke tuinen. In Huizen was veel inzet. Samen investeren, veel kennis opdoen, samenwerken en elkaar op een natuurlijke manier ontmoeten. Het prachtige resultaat leidde tot meer biodiversiteit en een echte beleving voor de zintuigen: je kunt er horen, ruiken en proeven. Onze bewoners genieten volop! 

BeterBuren

Betere buren

Wij willen graag dat onze huurders zelf de regie houden over hun leven en omgeving. Zo werken we in Amsterdam samen met de stichting BeterBuren. Deze stichting leidt vrijwilligers op om te bemiddelen bij overlast tussen buren. De vrijwilligers zijn opgeleid tot mediators en nemen een onafhankelijke positie in. Een aanpak in een vroeg stadium helpt het beste. Ongeveer 74% van de zaken die BeterBuren in behandeling nam, leidde tot een bevredigende oplossing voor de betrokkenen.

Achter de schermen zetten wij ons hard in om huisuitzetting en overlast te voorkomen. Zodat mensen zich veilig en fijn voelen in hun buurt.

Je thuis voelen in de woning

We zorgen ervoor dat onze huurders veilig, gezond en comfortabel wonen. Nu, én in de toekomst. Dat lukt als we dat doen zonder de aarde en onze natuurlijke hulpbronnen uit te putten. Duurzaamheid is verankerd in de missie van de Alliantie. Wij zorgen voor duurzame woningen in duurzame buurten.

Om onze ambities te behalen in de energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie innoveren we. We zoeken continu naar nieuwe oplossingen en samenwerkingen, zodat we kunnen versnellen om onze ambities te behalen. 

Energietransitie

De grootste stap naar een groene toekomst is overschakelen op duurzame energiebronnen en ze zo efficiënt mogelijk gebruiken. In de energietransitie hebben we al heel wat meters gemaakt. We leggen daken vol zonnepanelen en isoleren woningen. Ook vervangen we cv-ketels door (hybride) warmtepompen of sluiten woningen aan op een warmtenet. In 2023 hebben we ingezet op het verminderen van woningen met een EFG-label. Het doel is om uiterlijk 2028 geen EFG-gelabelde woningen meer te hebben.

Ondertussen zetten we ook stappen in het direct verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Dat doen we met het installeren van hybride warmtepompen en het aansluiten op warmtenetten. In 2023 hebben we ruim 330 woningen voorzien van een hybride warmtepomp.

In 2023 startten we een pilot ‘van het kookgas’ om te helpen bij onze ambitie om minder aardgas te gebruiken. Zo onderzoeken we op welke manier we woningen versneld van het kookgas kunnen krijgen. De eerste 120 huurders koken nu elektrisch.

Circulair bouwen

We streven ernaar om de aarde en onze natuurlijke hulpbronnen zo min mogelijk uit te putten. Circulair bouwen scheelt veel grondstoffen en zorgt voor minder CO2-uitstoot. Daarom proberen we zo veel mogelijk materialen te hergebruiken bij nieuwbouw en renovatie.

In onze besluitvorming letten we daarom op de CO2-uitstoot van de gekozen materialen. We doen bovendien mee aan pilotprojecten en ondersteunen innovaties. Zo lopen we voor op de wet- en regelgeving en doen we praktische kennis op.

In 2023 hebben we geëxperimenteerd met twee verschillende, deels biobased dakisolatieplaten. Hiervan hebben we er een gekozen om in 2024 in het technisch programma van eisen op te nemen.

Om onze belanghebbenden, partners en collega’s op te roepen ook rekening te houden met CO2-uitstoot, hebben we de campagne ‘#minderCO2doejemee’ gelanceerd.

Aanpassen aan veranderende klimaat

We merken nu al hoe het klimaat verandert. Hevige regenbuien, droogte en hittegolven komen steeds vaker voor. Hoe houden we onze woningen leefbaar in de toekomst? We nemen maatregelen om hittestress, wateroverlast en droogte tegen te gaan. Onder andere met het ontstenen van tuinen en het vergroenen van de omgeving. Daarbij richten we ons eerst op de mensen die onze hulp het hardst nodig hebben, zoals ouderen en chronisch zieken.

Klimaatadaptatie is afhankelijk van goed op elkaar afgestemde maatregelen. Dit moeten we daarom samen doen met overheden, andere partners en huurders.

Pilot ‘klimaatbestendig wonen’

Samen met 7 andere woningcorporaties zijn we deelnemer in een 4-jarig onderzoek van de Wageningen Universiteit Research (WUR). Omdat er in Nederland nog weinig ervaring is met klimaatbestendig wonen, beginnen we met pilots (leren door te doen). Eind 2023 zijn we gestart met vier pilotprojecten waarin we onderzoeken welke maatregelen het efficiëntst zijn bij het beperken van hittestress in gebouwen waar veel ouderen of chronisch zieken wonen. In dit project werken we samen met de WUR.

Onze huurders en duurzaamheid

Wonen in een duurzame of verduurzaamde woning vraagt om ander gedrag en nieuwe gewoontes, van zowel huurders als medewerkers. Zorgvuldige en duidelijke communicatie met onze huurders is essentieel voor het bereiken van de drie duurzaamheidsdoelen: schone energie, circulariteit en klimaatadaptatie. We luisteren daarbij naar de behoefte van huurders. We adviseren en ondersteunen bewoners over hun woning en hoe om te gaan met installaties, elektriciteit en gas. Ook maken we het makkelijker om bijvoorbeeld vloeren, gordijnen en huisraad van elkaar over te nemen en afval te scheiden.

Met z'n allen de schouders eronder

Verduurzamen doen we niet alleen, maar in samenwerking met partners, zoals gemeenten, collega-corporaties, gebouweigenaren, netbeheerders en onze huurders. Met deze partners werken we samen aan de versnelling van de transitie naar schone energie, circulariteit en klimaatadaptatie.

Onder de noemer Sequent NXT werken we aan het onderhouden, verbeteren en verduurzamen van onze woningen. Ook op andere gebieden werken we samen met andere partijen aan de toekomst: van lokale en regionale samenwerkingspartners tot landelijke verbanden. Zo zijn we actief in De Vernieuwde Stad, een platform voor grote, stedelijke woningcorporaties. Hierin wisselen we kennis uit rondom belangrijke duurzaamheid thema’s als de energietransitie en energiearmoede. Daarnaast zijn we als partner actief in de Groene Huisvesters. Dit samenwerkingsverband heeft als doel de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad te versnellen, en bestaat uit het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Woonbond en Aedes. Zij initiëren met excursies, werksessies en presentaties kennisoverdracht tussen verschillende woningcorporaties.

Verder werken we samen met de wetenschap en het bedrijfsleven om onderzoek te doen naar toekomstige energiebronnen en -oplossingen voor woningen, circulariteit en klimaatadaptatie. 

Cijfers in vogelvlucht duurzaamheid

Bekijk alle hoogtepunten van 2023

Blijf op de hoogte

LinkedIn Volg ons op LinkedIn

Twitter Volg ons op X