Ons beleid

Transparantie en integriteit, dat is voor een maatschappelijke onderneming als de Alliantie éxtra belangrijk. We willen goed besturen. Helder, duidelijk en betrouwbaar. Maar we doen méér: we lopen warm voor ons doel – een woning voor iedereen - en gaan elke dag weer de uitdagingen aan die hierbij komen kijken!

We werken samen met onze huurders

Om onze huurders een fijn thuis te kunnen bieden, staan we in nauw contact met hen. Dit doen we op verschillende manieren:

  1. Per buurt zijn er bewonerscommissies;
  2. In elke regio is er een huurdersorganisatie of huurdersbelangenvereniging;
  3. Naast de vier regionale huurdersbelangenverenigingen is er ook een overkoepelende huurdersorganisatie Stichting HBVA.

Afspraken over de wijze van samenwerken, met name het recht van de HBVA’s op informatie, overleg en advies, zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De regiobedrijven overleggen om de zoveel tijd met huurders- en bewonerscommissies. Dan bespreken ze complexen of bijzondere projecten. De Alliantie werkt ook samen met huurderspanels. We vragen dan huurders naar hun mening over allerlei onderwerpen. Onze huurders zijn hier enthousiast over, en voor ons levert het waardevolle informatie op.

Beleid

Statuten

Wij vinden deugdelijk bestuur (good governance) van groot belang. Uitgangspunt zijn onze statuten. Deze zijn voor het laatst veranderd in 2018. 

Beloningsbeleid bestuur en toezichthouders

Informatie over de beloning van het bestuur en de Raad van Commissarissen hebben wij opgenomen in ons jaarverslag

Integriteitscode

Voor onze medewerkers hebben we een integriteitscode opgesteld. Wij zijn van mening dat onze huurders, onze samenwerkingspartners en andere stakeholders er op mogen rekenen dat wij ons aan onze normen en waarden houden.

Klokkenluidersregeling

Wij hebben ook een klokkenluidersregeling waarin we hebben vastgelegd hoe we met een melding van een mogelijke misstand omgaan en waarin is geborgd dat de melder wordt beschermd tegen mogelijk nadelige gevolgen die zij/hij kan ondervinden als gevolg van het doen van een melding.

Externe gedragscode

De Alliantie heeft zich gecommitteerd aan de gedragscode van de Neprom en de gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap.

Intern Meldpunt

Leveranciers die klachten, vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van hun contacten met de Alliantie of over gunningstrajecten kunnen zich wenden tot ons Centraal Meldpunt Integriteitsschendingen (cmi@de-alliantie.nl). Daarnaast heeft het ministerie een landelijk meldpunt ingericht.

Visitatierapport

Eenmaal in de vier jaar laten we een visitatie uitvoeren door een externe partij. Het doel is om tot een onafhankelijk oordeel te komen over hoe wij ons werk doen en onze doelen realiseren. Bekijk onder publicaties de laatste visitatierapporten. In het rapport is in de bijlage ook de reactie van ons bestuur opgenomen.