Onze organisatie

Hier lopen we warm voor
Transparantie en integriteit, dat is voor een maatschappelijke onderneming als de Alliantie éxtra belangrijk. We willen goed besturen. Helder, duidelijk en betrouwbaar. Maar we doen méér: we lopen warm voor ons doel – een woning voor iedereen -, en gaan elke dag weer de uitdagingen aan die hierbij komen kijken!

Ons bestuur
Bij de Alliantie heet het bestuur statutaire directie. Er is een voorzitter statutaire directie en een statutair directeur Financiën, ICT en Bedrijfsvoering. Deze directeuren hebben een bestuurdersrol en zijn lid van het directieteam. Het dt bestaat verder uit andere directieleden. Samen zijn ze verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen van de Alliantie. De taken van de statutaire directeuren en het directieteam staan in het bestuurs- en directieteamreglement.

Bestuurssecretaris Tamara van de Graaf staat het directieteam bij. Ook is zij secretaris van de Raad van Commissarissen.

Maak kennis met ons directieteam

Rob Haans

Als corporatie dragen we bij aan duurzame, betaalbare huizen voor iedereen

Rob Haans is Voorzitter statutaire directie bij de Alliantie en wil bijdragen aan een goed huis voor iedereen. Hij houdt van onconventionele mensen en een kleurrijke samenleving. Samen met zijn vrouw woont hij op een van de Oostelijke eilanden in Amsterdam. Na een transformatie een hele fijne woonwijk. De buurtgenoten lopen de deur niet bij elkaar plat, maar staan voor elkaar klaar wanneer nodig.

Roelien Ritsema van Eck

In een organisatie gaat het ook om het verbinden van mensen en disciplines

Roelien Ritsema van Eck is Directeur Financiën & Bedrijfsvoering bij de Alliantie. Samen met haar man en drie dochters woont ze in Bussum, in een actieve buurt waar vaak iets leuks wordt georganiseerd. Ze houdt van het verbinden van mensen en disciplines, en deed ervaring op in verschillende sectoren zoals het hoger onderwijs, de financiële sector en de zorg.

Anne Oosterbaan

Belangrijk dat we allemaal voelen waar we het voor doen en bijdragen aan hetzelfde

Anne Oosterbaan werkt als Directeur regio Gooi en Vechtstreek bij de Alliantie. Eerder werkte ze bij branchevereniging Aedes, daardoor kent ze het werkveld van corporaties goed. Anne woont met haar gezin in Diemen, in een hechte wijk met veel jonge gezinnen. In de buurt doen ze veel samen, zoals opruimdagen en licht-aan-op-de-fiets-acties.

Joan van der Burgt

Oog hebben voor elkaar en wat er gebeurt, binnen of buiten de organisatie

Joan van der Burgt werkt als Directeur regio Amersfoort en Klantenservice bij de Alliantie, en woont zelf met haar man in Amsterdam. In eerdere banen leerde ze lef te hebben, maar nooit de verbinding te verliezen. Oog hebben voor alles en iedereen, dat vindt ze belangrijk. Joan houdt van de stad en heeft fijn contact met haar buurt. Elk jaar is er een buurtborrel en samen onderhouden ze de openbare tuintjes in de straat.

Koen Westhoff

We doen als corporatie mooie dingen, dat mag gezien worden

Koen Westhoff werkt als Directeur regio Amsterdam/Almere. Hij woont met zijn vrouw in een appartement. Hij houdt van stedenbouw en gaat graag naar andere steden om te zien hoe het daar gaat. Hij werkte eerder binnen gebiedsontwikkeling, in de publieke sector en in de consultancy. Koen is graag betrokken bij de buurt, zat in het bestuur van de VvE en wil met buurtgenoten een groen plein creëren.

Wouter Reimerink

Talent ontwikkelen binnen bedrijven is echt enorm belangrijk

Wouter Reimerink is Directeur Vastgoedonderhoud bij de Alliantie. Hij deed brede ervaring op bij de Alliantie. Zo was hij eerder directieadviseur, manager wonen en directeur van de Alliantie VvE Diensten. Wouter woont met zijn gezin in Soest.

Jan van Barneveld

Een ontwikkelende corporatie is heel interessant om in te werken

Jan van Barneveld is Directeur Ontwikkeling en Renovatie bij de Alliantie Ontwikkeling B.V. Hij heeft een financiële achtergrond en stapte al snel over naar vastgoed, waar hij zich nog steeds op z’n plek voelt. Jan woont in Houten met zijn vrouw, de kinderen zijn al de deur uit. Hij woont in een fijne buurt. De mensen letten op de veiligheid en zorgen in vakanties voor elkaars planten.

Nevenfuncties

Rob Haans is sinds 1 oktober 2013 voorzitter statutaire directie van de Alliantie. Daarnaast heeft hij de volgende nevenfuncties:

 • Voorzitter raad van commissarissen OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A.
 • Voorzitter bestuur Coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond U.A.
 • Voorzitter Stichting Graaf Carel van Lynden (Keukenhof)
 • Extern adviseur Vastgoed Investeringscommissie BPD Europe

Namens de Alliantie neemt Rob Haans deel als:

 • Lid raad van advies Forum voor Stedelijke Vernieuwing
 • Lid bestuur Stichting de Bouwcampus
 • Lid Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties
 • Lid stuurgroep Het Opdrachtgeversforum in de bouw
 • Lid deelnemersraad Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling

Roelien Ritsema van Eck is sinds 15 oktober 2020 statutair directeur Financiën, ICT en Bedrijfsvoering. Daarnaast heeft ze de volgende nevenfuncties:

 • Lid Raad van Commissarissen, Coöperatie Univé U.A.
 • Lid van de Commissie, Nationaal Groeifonds
 • Lid Raad van Toezicht, IJsselland Ziekenhuis
 • Lid bestuur Stichting Administratiekantoor Aandelen, Triodos Bank

Namens de Alliantie neemt Roelien deel als:

 • Eerste onderhandelaar cao-onderhandelingen, Aedes
 • Lid Bestuurlijk overleg, SPW
 • Voorzitter Werkgroep Werkgeverszaken, DVS

de Alliantie Ontwikkeling B.V.

Jan van Barneveld is uitvoerend bestuurder van de Alliantie Ontwikkeling B.V. Daarnaast heeft de Alliantie een aantal andere verbindingen, waaronder de Alliantie VvE Diensten B.V. In ons jaarverslag staat de verbindingenstructuur verder beschreven.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de statutaire directie en adviseert over beleid, ontwikkelingen en uitvoering. De Raad heeft een aantal specifieke verantwoordelijkheden, zoals het benoemen van de statutair directeuren en het goedkeuren van bepaalde besluiten van de statutaire directie. Hun taken zijn vastgelegd in het reglement van de Raad van Commissarissen. De Raad bestaat uit zes onafhankelijke leden die voor een periode van vier jaar worden benoemd. Zij kunnen daarna voor maximaal vier jaar worden herbenoemd. In het rooster van aftreden staan de data van aftreden of herbenoeming en de nevenfuncties van de leden van de Raad. In een profielschets staat aan welke eisen de individuele leden en de Raad moeten voldoen. De Raad van Commissarissen heeft een auditcommissie, een governance- en renumeratiecommissie en een vastgoedadviescommissie. De Raad van Commissarissen bestaat uit:

 • Meneer A.P.W. Melkert (voorzitter)
 • Mevrouw A.H.J.M.F. Kierkels (benoemd op voordracht van HBVA)
 • Meneer R. Wenselaar
 • Meneer P. Rutte
 • Mevrouw M. Seighali (benoemd op voordracht van HBVA)
 • Mevrouw I.M. de Bonth-Weekhout

Vergoeding

Het verslag van de Raad van Commissarissen staat in het jaarverslag van de Alliantie. Hierin is zowel de beloning van de bestuurders als de beloning van de commissarissen opgenomen. De jaarverslagen van de Alliantie staan onder publicaties. 

Branchecodes

De Alliantie is lid van brancheorganisatie Aedes en deelnemer van de Aedescode en de Governancecode Woningcorporaties. Hierin worden onder meer eisen gesteld aan de inrichting van de bestuurlijke organisatie. De Alliantie volgt de regels in deze branchecodes, en wijkt op enkele punten af. Welke dat zijn en waarom dat is, staat in het jaarverslag.
Het Ministerie van VROM heeft het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties opgericht. Bij het Meldpunt kan iedereen een melding doen als er een vermoeden is van niet integer handelen door medewerkers of bestuurders van woningcorporaties.