Een passende woning voor elke huurder

We willen zoveel mogelijk mensen aan een betaalbare woning helpen. Daarom bouwen we nieuwe huizen, transformeren bestaande panden, bieden tijdelijke huisvesting en stimuleren doorstroming.

Meer huurders een passende woning

Meer huurders een passende woning

In Nederland komen we maar liefst 330.000 woningen tekort en de vraag naar sociale huurwoningen blijft groeien. Door nieuwbouw, transformatie en tijdelijke huisvesting groeit jaarlijks onze woningvoorraad. Daarnaast stimuleren en ondersteunen we doorstroming naar passende woningen. De komende jaren willen we meer huurders en woningzoekenden met een bescheiden of middeninkomen aan een passende woning helpen. Ook bieden we geschikte woningen aan statushouders, senioren en aandachtsgroepen. Denk aan mensen met een verstandelijke beperking, ex-psychiatrische patiënten, mensen met zorgvraag of ex-daklozen.

Nieuwbouw appartementen Molenwiek

Nieuwbouw

Het grootste deel van het woningtekort pakken we aan via nieuwbouw. Bij de oplevering van nieuwbouwwoningen geven we soms specifiek voorrang aan groepen huurders. Bijvoorbeeld wanneer een nieuwbouwcomplex geschikt is voor senioren, proberen we deze groep voorrang te geven wanneer ze een grote sociale eengezinshuurwoning achterlaten. Op die manier stimuleren we doorstroming. 

Transformatie rechercheur gebouw naar woningen

Transformatie

In al onze regio’s bouwen we lege kantoorpanden om tot sociale huurwoningen. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat de panden in een woonvriendelijke omgeving liggen. Transformatie van leegstaand vastgoed biedt niet alleen mensen met bescheiden inkomens en middeninkomens een thuis, het draagt ook bij aan de leefbaarheid in de wijk.

Tijdelijke huisvesting Karmijn

Tijdelijke huisvesting

Via flexwoningen helpen we mensen snel aan een woning. Het zijn mooi afgewerkte comfortabele complexen, die passen in de omgeving. Huurcontracten gelden voor een bepaalde tijd, daarna komt de woning vrij voor een volgende woningzoekende. Het voordeel van flexwoningen is dat ze relatief snel kunnen worden geplaatst op zogenaamde pauzelocaties: plekken die voorlopig ‘vrij’ zijn, totdat de gemeente er een definitieve bestemming voor heeft.

Starters verhuizen

Doorstroming

Bij doorstroming gaan huurders groter of juist kleiner wonen, afhankelijk van hun levensfase. Door ons huurbeleid zorgen we ervoor dat er meer woningaanbod ontstaat in het lage middensegment en vergroten we de kans op doorstroming van sociale huur naar middenhuur. Huurders in de sociale huur krijgen voorrang op het huren van een middensegment- of vrije sectorwoning of een koopwoning. Ook maken we woningruil mogelijk, want op die manier kunnen twee huishoudens passend wonen.

Eerlijke woonlasten

Ons sociale huurbeleid is zo ingericht dat we binnen elke huurprijsklasse voldoende woningen bieden en dat een woning past bij het inkomen en de huishoudgrootte van de woningzoekende. Onze sociale huurvoorraad is toegankelijk voor iedereen die vanwege zijn inkomen in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. Soms kan een huurder (tijdelijk) de huur niet betalen, bijvoorbeeld door financiële of sociale oorzaken. Dan doen we er alles aan om zo vroeg mogelijk samen een oplossing te vinden. We spreken een regeling af of verwijzen door naar hulpverlenende instanties. We willen ontruimingen door betaalachterstand voorkomen. Hiervoor hebben we afspraken gemaakt met diverse gemeenten, maatschappelijke dienstverlening en welzijnsorganisaties.

10 Kinderen Zwaaien Buiten