Gebruikersvoorwaarden

Mijn Alliantie

In deze gebruiksvoorwaarden staan de afspraken de we maken voor het gebruiken van de diensten die we bieden via Mijn Alliantie. Lees deze gebruiksvoorwaarden goed door zodat je weet wat je rechten en plichten zijn. Als je op welke manier dan ook onze diensten gebruikt,  accepteer je daarmee dat je je houdt aan deze gebruiksvoorwaarden.

Artikel 1 Definities

In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

 1. Account: persoonlijk onderdeel voor de Huurder waarmee je toegang krijgt tot digitale dienstverlening van de Alliantie.
 2. Alliantie Informatie: alle informatie die de Alliantie via haar Website, de Applicatie en/of Portaal toegankelijk maakt, met uitzondering van Huurder Informatie;
 3. Applicatie: de applicatie die het mogelijk maakt om toegang tot het portaal te verkrijgen;
 4. De Alliantie: Stichting de Alliantie bestaande uit haar bedrijfsonderdelen en dochtermaatschappijen, onder meer: het bestuur & stafdiensten, de regiobedrijven de Alliantie regio Amsterdam/de Alliantie regio Almere & VvE-Diensten, de Alliantie regio Gooi en Vechtstreek & Klantcontactcentrum, de Alliantie regio Amersfoort & Vastgoedonderhoud, Financiën & Shared Service Center Alliantie Ontwikkeling & Renovatie. Stichting de Alliantie houdt onder andere kantoor te (1221 EJ) Hilversum aan de Jan van der Heijdenstraat 36.
 5. Huurder: de natuurlijke persoon die met de Alliantie een huurovereenkomst heeft gesloten en die een Account heeft aangemaakt en gebruik maakt van de digitale dienstverlening.
 6. Gebruiker; de natuurlijke persoon die niet de hoofdhuurder is, of die geen huurder is van de Alliantie en gebruik maakt van de digitale omgeving van de Alliantie;
 7. Huurder Informatie: alle informatie die een Huurder/Gebruiker zelf plaatst binnen de digitale omgeving die de Alliantie beschikbaar stelt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot berichten, foto’s en/of video’s.
 8. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties
 9. Mijn Alliantie/De Alliantie App: het besloten portaal dat via het Account op de Website en de Applicatie toegankelijk is en welke beschreven is op de Website en/of in de Applicatie en in artikel 3 van deze gebruiksvoorwaarden.
 10. Website: de website van De Alliantie welke op www.de-alliantie.nl en onderliggende webpagina’s te raadplegen is en waarop toegang verkregen kan worden tot Mijn Alliantie
  en de Alliantie App.
 11. Digitale Applicaties: website, Mijn Alliantie, De Alliantie App

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat je van de digitale dienstverlening van de Alliantie maakt.
 2. De Alliantie is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De meest actuele gebruiksvoorwaarden zijn op de Website en binnen de Applicatie te vinden en/of worden tijdens het gebruik van de digitale dienstverlening onder de aandacht gebracht. Als je het gebruik van de digitale dienstverlening voortzet na wijziging van deze gebruiksvoorwaarden, accepteer je daarmee de gewijzigde gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien je niet instemt met de gewijzigde gebruiksvoorwaarden, is de enige mogelijkheid om de digitale dienstverlening/applicatie van de Alliantie niet meer te gebruiken en je Account te beëindigen. De Alliantie raadt daarom aan om de Applicaties regelmatig te raadplegen.

Artikel 3 Beschrijving digitale applicaties

 1. De digitale applicatie(s), kan/kunnen worden omschreven als een persoonlijk platform voor alle Huurders. Ook Gebruikers kunnen van de digitale applicaties Mijn Alliantie / De Alliantie App/Website gebruik maken.
 2. De digitale applicatie(s) kent/kennen, onder meer, de volgende functionaliteiten:
  1. Via de digitale applicatie(s) verstrekt De Alliantie je Alliantie Informatie betreffende, onder meer, over De Alliantie zelf, de woning, het complex, de buurt en de wijk, waaronder tevens begrepen festiviteiten en/of (feestelijke) evenementen, onderhoud in de buurt en/of wijk, nadere koop- en/of huurinformatie, alsmede informatie over het profiteren van inkoopvoordelen
  2. Via de digitale applicatie(s) wordt ook de mogelijkheid geboden om in contact te komen met De Alliantie.
  3. Via de digitale applicatie(s) kan je de door jezelf in het Account opgegeven Huurder Informatie wijzigen
  4. Via de digitale applicatie(s) kan je huurovereenkomsten afsluiten met de Alliantie en betalingsafspraken maken.

Artikel 4 Aanmelden

 1. Om gebruik te kunnen maken van de digitale applicatie(s) dien je een Account aan te maken op de manier zoals beschreven op de Website en/of binnen de Applicatie. Je staat er jegens de Alliantie voor in dat je de Hoofdhuurder bent, en dat de informatie en persoonsgegevens die je bij het aanmaken van het Account verstrekt, compleet, waarheidsgetrouw en juist zijn.
  Het is dus niet toegestaan een Account op naam van een ander aan te maken.
 2. Tijdens de registratie word je verzocht een aantal gegevens op te geven waaronder naam, adres, woonplaats (NAW-gegevens) en je geboortedatum. Na het afronden van de aanmeldprocedure zal een verificatiecode worden toegezonden op de wijze vermeld op de Website en/of binnen de Applicatie. Na het invoeren van de verificatiecode verkrijg je toegang tot de digitale applicatie(s).
 3. Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van de inloggegevens en activatiecode. Je bent dan ook aansprakelijk voor al het gebruik dat via je Account van de digitale applicatie(s) wordt gemaakt. De Alliantie mag ervan uitgaan dat je ook daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt op jouw Account. Zodra je weet of reden hebt te vermoeden dat de inloggegevens en/of activatiecode combinatie in handen is gekomen van onbevoegden, dien je de Alliantie daarvan onverwijld op de hoogte stellen, onverminderd je eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld het veranderen van het wachtwoord. Je vrijwaart De Alliantie tegen aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de inloggegevens en activatiecode combinatie.
 4. De Alliantie behoudt zich het recht voor de inlogprocedure, je wachtwoord en/of je gebruikersnaam te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van (het functioneren van) de digitale applicatie(s). De gebruikersnaam wordt in ieder geval verwijderd en/of teruggenomen als deze inbreuk maakt op enige rechten van derden of anderszins door De Alliantie onwenselijk wordt geacht.
 5. Voor Gebruikers, niet zijnde de hoofdhuurder van de Alliantie, wordt op termijn een alternatieve aanmeldprocedure uitgewerkt.

Artikel 5 Gebruik van de digitale applicatie(s)

 1. Elk gebruik van de digitale applicatie(s) komt voor risico, rekening en verantwoording van de Huurder.
 2. Je staat er jegens De Alliantie voor in dat je gerechtigd bent om van de digitale applicatie(s) gebruik te maken en dat je zult handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.
 3. Je bent zelf verantwoordelijk voor de activiteiten op het Account althans die via je Account op de digitale applicatie(s) worden verricht, waaronder het plaatsen van Huurder Informatie en het afsluiten van overeenkomsten.
 4. Onverminderd de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, mogen de activiteiten, waaronder mede het plaatsen van Huurder Informatie, die je verricht met behulp van de digitale applicatie(s) niet.
  1. op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;
  2. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de digitale applicatie(s) en/of de computersystemen van De Alliantie te omzeilen;
  3. bestaan uit het aannemen van een valse identiteit en/of het ten onrechte suggereren dat je bij De Alliantie betrokken bent;
  4. een commercieel karakter hebben;
  5. in strijd zijn met enige geldende wet- en regelgeving;
  6. in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden;
  7. inbreuk maken op rechten van De Alliantie of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
  8. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn; of
  9. de belangen en goede naam van De Alliantie schaden.
 5. Je vrijwaart De Alliantie tegen aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door jou met behulp van de digitale applicatie(s) verrichte activiteiten, zoals het plaatsen van Huurder Informatie, op enigerlei wijze onrechtmatig zijn.
 6. De Alliantie zal zich naar redelijkheid inspannen om toegang tot de digitale applicatie(s) te kunnen verlenen. De Alliantie garandeert echter niet dat de digitale applicatie(s) te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is/zijn noch dat de digitale applicatie(s) foutloos zal/zullen worden geleverd. Tevens garandeert De Alliantie niet dat de Alliantie Informatie volledig, juist en/of accuraat is. Storingen in de digitale applicatie(s) kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Indien De Alliantie zich aantoonbaar en toerekenbaar niet naar redelijkheid heeft ingespannen om de digitale applicatie(s) aan te bieden, zijn je enige rechtsmiddelen dat (i) je kunt verlangen dat De Alliantie zich alsnog naar redelijkheid inspant de digitale applicatie(s) aan te bieden, of (ii) je Account op te zeggen op de voet van artikel 10.2 van deze gebruiksvoorwaarden en van de digitale applicatie(s) geen gebruik meer te maken.
 7. De technische eisen en faciliteiten die nodig zijn om van de digitale applicatie(s) gebruik te kunnen maken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot hardware, internetaansluiting alsmede de kosten voor het gebruik daarvan, komen voor eigen rekening.
 8. Het is mogelijk dat de digitale applicatie(s) althans Alliantie Informatie tevens informatie bevat afkomstig en/of verkregen van derden. De opname of aanwezigheid van dergelijke informatie van derden op de digitale applicatie(s) impliceert niet dat De Alliantie deze informatie heeft goedgekeurd danwel heeft gecontroleerd. De Alliantie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van informatie van derden of voor enig gebruik hiervan door Huurder.

Artikel 6 Huurder Informatie

 1. Onder de voorwaarden die in deze gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, behoud je in beginsel de auteursrechten en andere Intellectuele Eigendomsrechten die aan je toebehoren met betrekking tot de Huurder Informatie.
 2. Je erkent en stemt er mee in dat door het beschikbaar stellen van Huurder Informatie, je automatisch aan de Alliantie een ruime, kosteloze, onherroepelijke, eeuwigdurende, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om de Huurder Informatie (al dan niet gedeeltelijk) te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en/of openbaar te maken, waaronder in ieder geval begrepen voor doeleinden gerelateerd aan de Dienst, publicaties van de Alliantie en/of in verband met (strategische) analyses.
 3. Als je Account om welke reden dan ook eindigt, blijft de licentie als bedoeld in artikel 6.2 onverkort van kracht.
 4. De Alliantie behoudt zich het recht voor om Huurder Informatie in te korten of te wijzigen. Ook behoudt zij zich het recht om, voor welke reden dan ook, zonder nadere berichtgeving en zonder schadeplichtig te worden, de Huurder Informatie te verwijderen of je Account af te sluiten, met name, maar niet beperkt tot, gevallen waarin je artikel 5.4 schendt, onverminderd het recht nadere rechtsmaatregelen te nemen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het verstrekken van je persoonsgegevens aan derden.

Artikel 7 Huurovereenkomsten

 1. Het is mogelijk om via de digitale applicatie(s) een huurovereenkomst met De Alliantie aan te gaan, dan wel wijzigingen in een huidige huurovereenkomst met de Alliantie door te voeren.
 2. De huurovereenkomst komt tot stand onder de voorwaarden zoals vermeld via de digitale applicatie(s) en de huurovereenkomst zoals verstrekt via de digitale applicatie(s).

Artikel 8 Onderbreking en/of Wijziging Dienst

 1. De Alliantie is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens jou, de digitale applicatie(s) , de Website, de Applicatie en/of het Account (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting nodig is, om welke reden dan ook.
 2. De Alliantie is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen op de digitale applicatie(s) aan te brengen.

Artikel 9 Intellectuele Eigendomsrechten

 1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de digitale applicatie(s), de Website, de Applicatie en de Alliantie Informatie, waaronder mede begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto's, software, audiovisueel materiaal en overige materialen, berusten bij De Alliantie en/of haar licentiegevers.
 2. Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent De Alliantie je een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de digitale applicatie(s) , de Website, de Applicatie en/of de Alliantie Informatie voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden te gebruiken in het format zoals deze via de digitale applicatie(s) ter beschikking wordt gesteld.
 3. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om de Alliantie Informatie te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken (al dan niet op een andere internetsite), voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden, tenzij De Alliantie of de betreffende rechthebbende daar op voorhand schriftelijk expliciet toestemming voor heeft gegeven.
 4. Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.
 5. Niets in deze gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan je over te dragen. Het gebruik dat je mag maken van de digitale applicatie(s) is beperkt tot hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden is beschreven. Je zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van De Alliantie. Je erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop Intellectuele Eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving.

Artikel 10 Privacy

 1. Tijdens het aanmaken van je Account en gedurende het gebruik van de digitale applicatie(s), zal je (persoons)gegevens aan De Alliantie verstrekken. Deze (persoons)gegevens zullen conform het 'Privacyreglement de Alliantie' en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt.
 2. Bij het gebruik van de digitale applicatie(s) wordt via de Website en/of de Applicatie gebruik gemaakt van cookies. Welke cookies worden gebruikt en wat de werking van deze cookies is, wordt nader beschreven in het “cookiestatement”.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. De Alliantie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook als gevolg van (i) een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van het toegang bieden tot de digitale applicatie(s) (ii) een onrechtmatige daad, of (iii) anderszins, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit en/of verband houdt met (a) het gebruik van de digitale applicatie(s), je Account, de Website en/of de Applicatie, (b) de onmogelijkheid om deze te gebruiken, (c) gebruik van de Alliantie Informatie, inclusief maar niet beperkt tot adviezen en/of ideeën verstrekt door of namens de Alliantie.
 2. De enige actie die je kan ondernemen als je meent dat je schade hebt geleden, is het gebruik van de digitale applicatie(s) te staken en je Account op te zeggen.
 3. Je vrijwaart De Alliantie tegen alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade en/of kosten verband houdende met en/of voortvloeiend uit je gebruik van de digitale applicatie(s), het Account, de Website, Mijn Alliantie/ De Alliantie Applicatie, de Huurder Informatie en/of een schending van deze gebruiksvoorwaarden.
 4. Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van De Alliantie voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van De Alliantie ("eigen handelen"), de directie en overig leidinggevend personeel van de Alliantie uit te sluiten.

Artikel 12 Duur en beëindiging

 1. Je hebt het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de digitale applicatie(s) te stoppen en je Account te beëindigen.
 2. In aanvulling op de andere (rechts)middelen die De Alliantie ten dienste staan, is De Alliantie te allen tijde - zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg - gerechtigd om (i) je activiteiten in verband met de digitale applicatie(s) (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, (ii) je Account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, (iii) Huurder Informatie te verwijderen, (iv) een waarschuwing te doen uitgaan, (v) de digitale applicatie(s) te beëindigen, en (vi) te weigeren om de digitale applicatie(s) voor je toegankelijk te maken, in het bijzonder - maar niet daartoe beperkt – als je handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden en/of De Alliantie van mening is dat je handelingen schade of aansprakelijkheid aan jezelf, aan andere Huurders, derden of aan De Alliantie kunnen toebrengen. De Alliantie zal hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig zijn jegens jou.
 3. Indien het gebruik van de digitale applicatie(s) is stopgezet en/of wanneer je je Account hebt beëindigt, blijven de overeenkomst die je via de digitale applicatie(s) met De Alliantie heeft gesloten onverminderd van kracht.

Artikel 13 Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de digitale applicatie(s), je Account, de Website en de applicatie is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen jou en De Alliantie ontstaan in verband met en/of gerelateerd aan het gebruik van de digitale applicatie(s), je Account, de Website en/of de Applicatie zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij een andere rechter op grond van dwingend recht bevoegd is.
 3. De Alliantie mag rechten en verplichtingen die uit deze gebruiksvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal je daarvan op de hoogte stellen. Als je deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan je het gebruik van de digitale applicatie(s) staken en je Account beëindigen.
 4. Onverminderd eventueel voor De Alliantie bestaande wettelijke verplichtingen om een overeenkomst tussen jou en De Alliantie voor het gebruik van de digitale applicatie(s) te bewaren, is De Alliantie niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst voor je toegankelijk te houden.
 5. Is of worden deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven jij en De Alliantie aan het overblijvende gedeelte gebonden. De Alliantie zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.