Veilig wonen
25-1-2023

Onderzoek brandveiligheid

tijdelijke wooncomplexen Amsterdam

Na de brand in het tijdelijke wooncomplex Riekerhaven afgelopen november heeft het college van Amsterdam een onderzoek ingelast naar de brandveiligheid in alle tijdelijke wooncomplexen in de stad. Het rapport stelt vast dat er in de onderzochte tijdelijke wooncomplexen geen acuut brandonveilige situaties zijn aangetroffen. Wel zijn in de onderzochte complexen zaken geconstateerd die niet volgens de regels zijn. Het gaat om zaken die na in gebruikname van de gebouwen zijn ontstaan en vaak eenvoudig aan te pakken zijn. Bewoners kunnen met deze maatregelen veilig in hun woning blijven wonen.

Geen acuut gevaar, wel aandacht voor onveilige situaties

Hoewel er geen sprake is van acuut gevaar, nemen de Amsterdamse woningcorporaties de bevindingen zeer serieus. Brandveiligheid is altijd een aandachtspunt voor corporaties, en zij doen graag wat nodig is om samen met bewoners voor een veilige woonplek te zorgen. Er is na overleg met de gemeente meteen actie ondernomen om te zorgen dat alle tijdelijke wooncomplexen voldoen aan de eisen voor brandveiligheid. Concrete zaken waar de corporaties meteen mee aan de slag zijn gegaan: direct vrijmaken van de vluchtroutes, leeghalen van de meterkasten, controleren en waar nodig verplaatsen van rookmelders. Daarnaast overleggen de corporaties met bewoners wat die kunnen en moeten doen om zo brandveilig mogelijk te wonen. De corporaties informeren bewoners tevens over de maatregelen die zij nemen. En handhaven waar nodig op overtredingen.

De corporaties willen waarborgen dat de brandveiligheid van tijdelijke wooncomplexen ook op de langere termijn op orde blijft. Tussen de theoretische veiligheid van wetgeving bij oplevering en de praktische veiligheid zit een leemte die opgelost moet worden. Hierover gaan de woningcorporaties samen met de gemeente en met de Brandweer Amsterdam-Amstelland in gesprek. In gezamenlijk overleg wordt bezien of er aanvullende maatregelen kunnen worden getroffen om de brandveiligheid van deze complexen te verhogen.

Voor nu vragen de corporaties de bewoners om de regels voor de brandveiligheid goed op te volgen.