Bouw
Sociale huur
17-12-2020

Meer sociale huurwoningen in Soest in 2021

Meer sociale huurwoningen in Soest in 2021

De gemeente Soest wil dat al haar inwoners, waaronder ook de laagste inkomensgroepen, in een goede en passende woning kunnen wonen. Daarom hebben de gemeente, woningcorporaties Portaal en de Alliantie en de twee huurdersorganisaties ‘prestatieafspraken’ gemaakt. Afspraken om meer sociale huurwoningen te bouwen in Soest en Soesterberg. Maar ook afspraken over betaalbaarheid, leefbaarheid en verduurzaming van woningen. Deze afspraken zijn op 15 december door alle partijen ondertekend.

Nieuwe sociale huurwoningen

In mei 2020 heeft de gemeente het Masterplan Wonen Soest vastgesteld. Hierin staat de ambitie om de komende 5 jaar 305 extra sociale huurwoningen te realiseren. In de prestatieafspraken hebben de partijen aangegeven hoe ze dit willen bereiken. Woningcorporaties Portaal en de Alliantie hebben de komende jaren verschillende nieuwbouwprojecten op stapel staan. In 2021 start Portaal met de bouw van 60 appartementen aan de Moerbessenberg. Ook aan de Prins Hendriklaan worden 21 duurzame en toegankelijke woningen toegevoegd. Het bestaande woongebouw wordt vernieuwd en verduurzaamd en krijgt een extra verdieping.

Op de voormalige locatie van Groot Engendaal bouwt de Alliantie 105 appartementen voor de zorg en voor de sociale huur. De komende tijd worden de plannen verder uitgewerkt voor dit project met de naam Hart van Soest. Aan de Nieuweweg 91 wordt een kantoorgebouw omgezet naar 19 sociale huurappartementen. Gemeente Soest en de Alliantie werken samen met omwonenden en geïnteresseerden aan een plan voor de voormalige gemeentewerf aan de Molenstraat in Soest. Er worden sociale huurwoningen gebouwd voor bijvoorbeeld starters op de woningmarkt en voor senioren.

Betaalbaarheid

Een ander onderwerp in de prestatieafspraken is de betaalbaarheid van sociale huurwoningen.

Portaal en de Alliantie zetten in 2021 in op kwalitatief goede en betaalbare woningen. Voor de huurdersorganisaties is dit ook een belangrijk punt: de komende periode moet er meer aandacht zijn voor het betaalbaar houden van de huren.

Kwaliteit en duurzaamheid

Behalve de hoeveelheid woningen is ook de kwaliteit van belang. Portaal zet volop in op de leefbare wijken, met extra aandacht voor Smitsveen en De Eng. Beide corporaties verduurzamen in 2021 ongeveer 200 woningen en alle partijen zetten zich samen in voor het vergroten van het bewustzijn over energieverbruik. Om te verduurzamen is instemming van bewoners nodig.

Wonen met zorg

Soest heeft te maken met vergrijzing van haar bevolking en met een groeiende uitstroom uit zorginstellingen. Samen wordt ingezet op het verduurzamen van de woningen in sociaal opzicht. Daarmee bedoelen we dat meer woningen levensloopbestendig (toegankelijk en doorgankelijk) moeten worden, zodat ze voor verschillende doelgroepen geschikt zijn. 

Samen met de Alliantie stimuleert Portaal de doorstroming op de huurwoningmarkt met de inzet van een wooncoach voor senioren.