Nieuws
Over wonen
Prestatieafspraken Hilversum

Nieuws | 06-07-2023 | Leestijd 3 min.

 

Afspraken over betaalbaar, prettig en duurzaam wonen 

Op woensdag 5 juli ondertekenden de in Hilversum actieve woningcorporaties en hun huurdersorganisaties samen met de gemeente prestatieafspraken. Met deze prestatieafspraken richten partijen zich sterk op beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen voor mensen met een bescheiden inkomen, het bevorderen van doorstroming, het verbeteren van leefbaarheid en het langer zelfstandig thuis wonen van mensen met een zorgvraag. 

 

Woonvisie

De prestatieafspraken dragen bij aan de doelen van de woonvisie van de gemeente Hilversum. Het aandeel sociale huur blijft ten minste 27% van de totale woningvoorraad. Daarnaast wordt doorstroming bevorderd en wordt ruimte geboden aan bijzondere doelgroepen. Ook wordt bij nieuwbouwprojecten ingezet op ten minste 33% sociale huurwoningen. In de afspraken staan deze uitgangspunten centraal. Op de projectenlijst die onderdeel is van de prestatieafspraken staan 800 nieuw te bouwen woningen tot en met 2027. Hiervan zijn er 623 in de categorie sociale huur.

 

Duurzaamheid

In de afspraken is veel aandacht voor het verder verduurzamen van bestaande woningen. Naast de doelstellingen op het gebied van CO2-neutraliteit is er ook aandacht voor circulariteit, klimaatadaptatie en meer groen. Er zijn extra inspanningen opgenomen om toe te werken naar 50% CO2 reductie in 2030 en een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2040. Maar er is ook aandacht voor de aanpak van energiearmoede en het stimuleren van duurzaam gedrag. Betaalbare woonlasten zijn daarbij het uitgangspunt.

 

Maatwerkafspraken

De gesprekken de afgelopen maanden zijn constructief geweest, maar vroegen van alle partijen flexibiliteit. Op sommige onderdelen zijn ook maatwerkafspraken gemaakt. Zo krijgt G&O ruimte om extra sociale huurwoningen te realiseren voor middeninkomens. Dudok Wonen gaat dit jaar onderzoeken of zij bij lage midden huurwoningen en sociale koop voorrang kunnen geven aan inwoners met een cruciaal beroep. De Alliantie gaat meer inzetten op doorstroming en onderzoekt de mogelijkheid om bestaande voorrangsregels voor sociale huurders bij verkoop uit te breiden. Om nieuwbouw mogelijk te maken en de voorraad sociale huurwoningen te laten groeien zijn bouwlocaties nodig. De gemeente spant zich in om deze bouwlocaties beschikbaar te stellen en mee te werken aan de ontwikkeling hiervan.

Karin Walters, wethouder Wonen Hilversum: "Het was niet eenvoudig, maar ik ben erg blij met het resultaat. Met deze afspraken laten we zien dat we met zijn allen de schouders eronder zetten. We zorgen ervoor dat betaalbaar wonen toegankelijk blijft en dat de huizen duurzaam en prettig zijn om in te wonen."

Namens de corporaties zegt Anne Oosterbaan, directeur de Alliantie G&V: “Door doorstroming te stimuleren komen meer woningen beschikbaar en kunnen we meer mensen passend huisvesten. De corporaties en gemeente hebben een grote ambitie om de doorstroming op lokaal niveau te bevorderen."

 

Samenwerking

Deze prestatieafspraken vormen een goede basis voor de verdere samenwerking met huurders en corporaties de komende jaren. Willy Nijboer, huurdersbelangenvereniging Dudok Wonen: “De huurdersbelangenorganisaties leveren een belangrijke bijdrage in de gesprekken over wonen in Hilversum. We spreken namens de huurders van nu én die van de toekomst. We streven naar een passende en betaalbare woonplek, zonder 10 jaar op een wachtlijst te hoeven staan. Dat doen we samen met de gemeente en de woningcorporaties”.

Onderdeel van de afspraken is een jaarlijkse monitor om ervoor te zorgen dat de sociale huurvoorraad eind 2027 tenminste 27% van de totale woningvoorraad bedraagt. Als gedurende de komende jaren blijkt dat het aandeel sociale huurwoningen afneemt, dan nemen corporaties en gemeente maatregelen om dit tegen te gaan. Versnelling van nieuwbouw, extra nieuwbouw en het verminderen van het aantal verkopen van sociale huurwoningen, zijn knoppen waaraan gedraaid kan worden.