Slimmer verduurzamen
26-3-2024

Geen overeenkomst Vattenfall en gemeente Amsterdam

verduurzaming van woningen gaat door

Verwarming lager zetten

Op vrijdag 15 maart maakten de Amsterdamse corporaties bekend een pas op de plaats te maken met het aansluiten van bestaande woningen op het warmtenet. De reden was de tariefverhoging van Vattenfall en Westpoort Warmte op de vaste kosten van een warmtenetaansluiting. Door die tariefverhoging wordt in sommige gevallen stadswarmte duurder dan gas. Alle betrokken partijen zijn het erover eens dat de rekening van de energietransitie niet door de huurders met een bescheiden inkomen moet worden betaald.

Intensieve gesprekken. Geen overeenkomst door nieuwe tarieven Rijksoverheid

Daarop hebben de gemeente, Vattenfall, WPW en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) intensieve gesprekken gevoerd over de overstap van gas op warmte van bestaande woningen. In de gesprekken zijn nieuwe voorstellen gedaan over de kosten van een aantal recent aangesloten en binnenkort aan te sluiten projecten. Helaas is er geen overeenstemming bereikt. De reden is dat in de nieuwe spoedwet -die vrijdag 22 maart is aangekondigd door Minister Jetten- de tarieven voor het warmtenet door de rijksoverheid worden begrensd. Die begrenzing betekent volgens warmtebedrijf Vattenfall een te grote impact heeft op de rentabiliteit van stadswarmte. Het warmtebedrijf heeft zich daarop teruggetrokken uit de onderhandelingen.

Een uitgebreide toelichting over de gesprekken staat in de raadsbrief die het college van B&W deze week naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

De corporaties zijn blij met de aangekondigde spoedwet. Deze wet gaat zorgen voor een betere begrenzing van het vastrecht en de prijs per Gigajoule en gaat meer transparantie bieden over de kosten van een warmtenet.

Per project een aparte beslissing

Er is nu geen overkoepelende oplossing voor de verschillende warmteprojecten in de stad. Dat betekent dat de partijen per project een afweging maken. Per organisatie of per locatie kan die afweging anders uitvallen. Op dit moment kunnen we daar geen hoofdlijn voor bepalen. Dit is met name vervelend voor de huurders die hierdoor langer in onzekerheid zitten over de kosten en de aard van de werkzaamheden. De corporaties informeren hun bewoners over de stand van zaken.

Verduurzaming woningen gaat door

De corporaties blijven woningen verduurzamen. Dat betekent investeren in woningverbetering, isolatie, elektrisch koken en waar mogelijk het opwekken van energie, bijvoorbeeld via zonnepanelen.

Voor lopende projecten waarbij bestaande woningen op dit moment worden aangesloten op stadswarmte of die recent zijn aangesloten, zoeken de partijen oplossingen om te zorgen dat huurders niet duurder uit zijn dan als ze op gas zouden blijven.

Nieuwbouw en aansluiting op stadswarmte

De aansluiting van nieuwbouwwoningen op het warmtenet maakte geen onderdeel uit van de gesprekken. Nieuwbouwwoningen in gebieden waar een warmtenet ligt worden daarop aangesloten. Daarover zijn eerder afspraken gemaakt met de warmtebedrijven en de gemeente.

Hoe verder met de energietransitie

Corporaties, gemeente en warmtebedrijven hebben elkaar hoe dan ook nodig om de warmtetransitie mogelijk te maken. Het is daarbij belangrijk dat op Rijksniveau er goede regels zijn en financiering beschikbaar is zowel voor mensen met een laag inkomen als voor corporaties en warmtebedrijven.

Als een warmtenet betaalbaar is voor bewoners, dan vinden corporaties dit de meest geschikte oplossing voor het aardgasvrij maken van veel woningen in Amsterdam. Het is een veilige vorm van energie, neemt weinig ruimte in het huis in en biedt grote kansen voor een duurzame energievoorziening.