Lid Raad van Commmissarissen

}

Lid Raad van Commmissarissen

Wil jij werken bij een woningcorporatie die prachtige nieuwbouwprojecten ontwikkelt? Dan zijn wij op zoek naar jou!

 • Icon/Basic/Euro/Grey Copy 14-8-2022
 • Icon/Basic/Euro/Grey 36 uur per week
 • Icon/Basic/Euro/Grey Copy Alliantiebreed
 • Icon/Basic/Euro/Grey Copy Nader te bepalen
Start sollicitatie

Lid Raad van Commmissarissen

LET OP: De werving voor deze functie verloopt via Chasse Executive Search B.V. Bij interesse kan je met hen contact opnemen via info@chassesearch.nl of op 070-3451114
Sollicitaties via ons eigen sollicitatieformulier worden niet in behandeling genomen!

 

 1. Organisatie: Stichting de Alliantie

Stichting de Alliantie is met ca 750 medewerkers en een balanstotaal van circa € 14 mld, een van de grootste woningcorporaties in Nederland en biedt ruim 55.000 huishoudens in de noordvleugel van de Randstad een thuis. Onder de overtuiging dat iedereen het recht heeft mee te doen in de samenleving bouwt en beheert de Alliantie betaalbare, goede sociale huurwoningen in fijne buurten voor mensen met een bescheiden inkomen en helpt kwetsbare groepen aan een woning via maatschappelijke huisvesting. De Alliantie is er bovendien voor mensen met een middeninkomen.

De Alliantie is onderscheidend van andere woningcorporaties gelet op haar grote ontwikkelkracht – 1.000 nieuwe woningen per jaar – en haar vermogen tot innoveren, in brede zin. De Alliantie is actief in onder meer de metropoolregio Amsterdam – als kernwerkgebied - en de regio’s Amersfoort en Gooi- en Vechtstreek. De Alliantie hecht aan lokale verankering en heeft zich daartoe ingericht.

De Alliantie is een interessante werkomgeving, waar grote maatschappelijke opgaven spelen. Enerzijds is de druk op de woningmarkt onveranderd hoog. Er is grote vraag naar betaalbare woonruimte voor mensen met een bescheiden inkomen of middeninkomen bij gering aanbod van woningen. Anderzijds is de urgentie voor duurzaamheid alleen maar toegenomen. De opgave, in een context van snel opvolgende technologische ontwikkelingen en sociale innovaties, is fors en doet een groot beroep op samenwerking met andere partijen.

Huurders van de Alliantie
Huurders bij de Alliantie zijn de mensen met een (tijdelijk) bescheiden huishoudinkomen. Het aandeel sociale huurwoningen in haar woningvoorraad blijft de komende jaren zo’n 90%. Daarnaast werkt de Alliantie voor mensen met een middeninkomen. Zij zijn veelal op bedrijven als de Alliantie aangewezen, omdat er voor hen te weinig aanbod is. De Alliantie zorgt de komende jaren dat zo’n 10% van haar woningvoorraad passend is voor deze huurdersgroep. Hierbij houdt zij rekening met regionale verschillen. Ook spreekt zij met haar gemeentelijke partners af wat te doen voor specifieke groepen zoals jongeren, statushouders en zorgcliënten. Een deel van haar huurders is kwetsbaar en wordt geholpen via maatschappelijke huisvesting, waar zij voor korte of langere tijd kunnen verblijven en waar ze begeleiding van de desbetreffende instelling krijgen.

Werkgebied
De woningen staan in een groot, aaneengesloten geografisch gebied. De metropoolregio Amsterdam is het kernwerkgebied. Daarnaast is de Alliantie actief in de regio Amersfoort en Gooi- en Vechtstreek. De komende jaren blijft het doel werkzaam te zijn als grote regionale speler. In het hele werkgebied wil de Alliantie blijven investeren en de woningvoorraad uitbreiden. Bínnen het werkgebied wordt alleen uitgebreid met nieuwe gemeenten als het gaat om logische groei met een substantieel aantal woningen. Alleen dan kan de Alliantie meebepalen en echt betekenis zijn voor de maatschappelijke opgave in zo’n gemeente.

De Alliantie is lokaal verankerd en wil dit ook blijven, dicht bij klanten en partners. Daar is de organisatie ook op ingericht. Op lokaal niveau worden prestatieafspraken gemaakt. Afspraken over de ontwikkeling van de sociale woningvoorraad, betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid in buurten en wijken, bijzondere doelgroepen en wonen en zorg.

Opgaven
De Alliantie is een innovatieve, ambitieuze woningcorporatie en benadert de opgaven in haar sector en werkgebieden proactief:

 • Tegenover het tekort aan passende woningen en de groei van het aantal huishoudens op een achtergrond van stijgende woonlasten zet zij een sterk ontwikkelvermogen met jaarlijks 1.000 nieuwe, betaalbare woningen.
 • Tegenover de uitdagingen op het gebied van duurzaamheid zet zij concrete ambities op het realiseren van duurzame woningen en het verduurzamen van bestaande woningen.
 • Ontwikkelingen in technologie gaan snel. De Alliantie biedt innovatieve, digitale mogelijkheden voor haar huurders.

Doelen voor de komende jaren
De Alliantie heeft twee grote maatschappelijke ambities en koppelt daar haar doelstellingen aan:

1. De Alliantie helpt meer huurders aan een passend huis (door): ▪ Jaarlijkse groei van haar voorraad huurwoningen.

 • Stimuleren en ondersteunen doorstroming naar passende woningen.
 • Transoformeren bestaande (kantoor)gebouwen.
 • Huurders betalen een passende huurprijs.

2. De Alliantie realiseert duurzame woningen in duurzame buurten door:

 • Te zorgen voor woningen die veilig, gezond en comfortabel zijn.
 • Woningen te verbeteren en te verduurzamen, opdat de woningvoorraad uiterlijk in 2050 CO2-neutraal is.
 • Samen te werken met partners, (verenigingen van) eigenaren en huurders aan versnelling van de transitie naar schone energie, circulariteit en klimaatadaptatie.
 • Samen te werken met huurders, gemeenten en andere partijen aan veilige, schone en prettige buurten.

Waarden van de Alliantie
De medewerkers van de Alliantie doen hun werk met grote betrokkenheid en bevlogenheid. Waarden zijn: solidair, agendastellend en ondernemend.

 • Solidair: medewerkers van de Alliantie leggen het accent op de beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen en zijn verbonden met de huurders(organisaties) en de gemeenten waar zij werken.
 • Agendastellend en ondernemend: medewerkers van de Alliantie dagen zichzelf en anderen uit te vernieuwen, buiten de kaders te denken, te innoveren, te experimenteren en te leren, in allianties.

Cultuur
De Alliantie kan worden beschreven als een ambitieuze, moderne woningcorporatie. Trots en met veel aandacht voor haar huurders. Intern ervaren collega’s de Alliantie als vriendelijk, open en met korte lijnen. Aandacht voor het team en ideeën krijgen ruimte. Collega’s krijgen kansen om door te stromen en er is ruimte voor een goede balans tussen werk en privé. Tegelijkertijd is de Alliantie een organisatie waar zorgvuldigheid, gelet op alle wet- en regelgeving, van belang is.

1 Bedrijfsvoering kent de volgende afdelingen: Strategie & Beleid, Marketing & Communicatie, Control, Financial Services, ICT, Juridische Zaken, Inkoop & Facility Management, Personeel & Organisatie

Directie
Bij de Alliantie heet het bestuur ‘statutaire directie’, met een voorzitter statutaire directie en een statutair directeur Financiën, ICT en Bedrijfsvoering. Samen met de andere directieleden vormen zij het directieteam. Het team is verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen van de Alliantie en is als zodanig samengesteld langs de regio’s waar de Alliantie actief is.

Het directieteam bestaat uit:

 • Rob Haans, voorzitter statutaire directie en voorzitter directieteam.
 • Roelien Ritsema van Eck, statutair directeur Financiën, ICT en Bedrijfsvoering.
 • Joan van der Burgt, directeur regio Amersfoort + Klantenservice.
 • Koen Westhoff, directeur regio Amsterdam/Almere + VvE diensten.
 • Anne Oosterbaan, directeur regio Gooi en Vechtstreek.
 • Maartje Brans, directeur Vastgoedonderhoud.

Bestuurssecretaris Kim te Brake staat het directieteam bij. Ook is zij secretaris van de Raad van Commissarissen. Gelet op de ontwikkeling van woningen speelt ook de dochteronderneming de Alliantie Ontwikkeling BV een belangrijke rol. Directeur Jan van Barneveld is als zodanig nauw betrokken bij het directieteam.

Raad van Commissarissen
Bij de Alliantie is de Raad van Commissarissen (RvC) verantwoordelijk voor het toezicht op het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de Alliantie. De RvC fungeert als een adviseur en klankbord voor de bestuurder en weegt binnen zijn toezichthoudende functie zelfstandig het maatschappelijk belang af tegen de financiële continuïteit van de Alliantie. De RvC beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van bestuurder. De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De RvC fungeert als een college met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden van de RvC gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die worden genomen in de RvC, ook als zij zich in de vergadering tegen de inhoud van het besluit hebben uitgesproken.

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de statutaire directie en adviseert deze over beleid, ontwikkelingen en uitvoering. De Raad heeft een aantal specifieke verantwoordelijkheden, zoals het benoemen van de statutair directeuren en het goedkeuren van bepaalde besluiten van de statutaire directie. Uitgangspunt hierbij is de vraag of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de wet, de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap en good governance. Hun taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het reglement van de Raad van Commissarissen.

In ieder geval moet er worden toegezien op:

 • Het functioneren van de Alliantie.
 • De continuïteit van de Alliantie.
 • De realisatie van de doelstellingen van de Alliantie.
 • De reputatie van de Alliantie.
 • De strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de Alliantie.
 • Het kwaliteitsbeleid.
 • De kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording.
 • Het financiële verslaggevingsproces.
 • De naleving van toepasselijke wet- en regelgeving, statuten en andere voorschriften.
 • Het risicomanagement en de interne beheersing van verbindingen.

De RvC bestaat uit zes leden die voor een periode van vier jaar worden benoemd. Zij kunnen daarna voor maximaal vier jaar worden herbenoemd. De leden zijn allen onafhankelijk van de Alliantie. De Raad van Commissarissen heeft een auditcommissie, een governance- en renumeratiecommissie en een vastgoedadviescommissie.

De Raad van Commissarissen bestaat momenteel uit:

 • Ad Melkert (voorzitter).
 • Angeline Kierkels (benoemd op voordracht van HBVA).
 • Ton de Jong (tot 1 juli 2022, vacature).
 • Paul Rutte.
 • Mardjan Seighali (benoemd op voordracht van HBVA).
 • Ingrid de Bonth-Weekhout.

2. De functie: Lid Raad van Commissarissen
De leden van de RvC dienen geschikt en betrouwbaar te zijn voor hun taak. De samenstelling van de RvC dient zodanig te zijn dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurder en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch opereren. De RvC streeft bij de omvang en samenstelling (en bij beoogde benoemingen) naar een gediversifieerde en evenwichtige samenstelling, waarbij wordt gekeken naar geslacht, leeftijd, etnische afkomst, beroepsgroepen, kennis en expertise en persoonlijkheidskenmerken. In aanvulling daarop zal er een balans zijn in ervaring en affiniteit van leden met de organisatie en cultuur van de Alliantie en de sociale volkshuisvesting. De RvC hecht aan een open cultuur, waarin ieder lid zich veilig voelt en zich kwetsbaar durft op te stellen. Hierdoor kunnen kritische vragen gesteld worden en eventuele verschillen van meningen op tafel komen en grondig worden besproken.

De volgende kennisgebieden dienen vertegenwoordigd te zijn binnen de RvC:

 • Volkshuisvesting.
 • Vastgoedontwikkeling en beheer.
 • Financiën en control.
 • Juridische zaken.
 • (Personeels)management en OR-aangelegenheden.
 • Governance.
 • ICT.
 • Innovatie en duurzaamheid.
 • Kennis van gemeentelijk beleid.
 • Huurdersparticipatie- en overig stakeholdermanagement.

Er is geen sprake van een portefeuilleverdeling. De Raad zorgt ervoor dat alle kennisgebieden bij het college belegd zijn. Bij iedere vacature die ontstaat, wordt niet alleen gekeken naar het ontbrekende kennisgebied, maar ook naar het team als geheel.

Als gevolg van het versnelde vertrek van de heer Ton de Jong vanwege het aanvaarden van een positie waarmee deze rol niet te combineren valt, is de Alliantie versneld op zoek naar een lid van de Raad van Commissarissen (RvC).

3. De kandidaat
De kandidaten herkennen zich, naast de algemene profielschets, in het volgende profiel:

 • Ervaring als bestuurder en/of toezichthouder met de portefeuille financiën, IT, risk.
 • Ervaring met digitale transformaties.
 • Inzicht in en affiniteit met vastgoedontwikkeling en -financiering en ICT gerelateerde beleids- en uitvoeringsvraagstukken.
 • Ervaring in zowel de private als de (semi-)publieke sector en met een complex stakeholderveld.
 • Ervaring met de woningcorporatiesector is een pré, geen vereiste.
 • In staat om op hoofdlijnen toezicht te houden en mee te denken op conceptueel niveau.
 • Verbindend, gezaghebbend.
 • Kan denken in vergezichten maar zonder de actualiteit uit het oog te verliezen.
 • Bereid om tijd te maken voor vergaderingen van de auditcommissie, de RvC vergaderingen, werkbezoeken en studiedagen (tijdbelasting circa 2 tot 3 dagen per maand gemiddeld).

Dit lid van de RvC wordt voorzitter van de auditcommissie.

5. De procedure
Rekening houdend met de vakantieperiode vanzelfsprekend zonder concessies te doen aan kwaliteit en zorgvuldigheid, voelt de Raad van Commissarissen de urgentie om de positie snel in te vullen.

Vanaf medio augustus vindt een aantal gesprekken plaats. Kandidaten die zich herkennen in deze profielschets wordt verzocht om uiterlijk 14 augustus hun CV en motivatie (in separate pdf-documenten) te sturen naar info@chassesearch.nl.

Toetsing door de Autoriteit Woningcorporaties zal naar verwachting uiterlijk medio september 2022 of zoveel eerder als mogelijk in gang worden gezet.

Voorafgaand aan de toetsing door de Autoriteit Woningcorporaties wordt door Chasse een referentieonderzoek uitgevoerd.

 

LET OP: De werving voor deze functie verloopt via Chasse Executive Search B.V. Bij interesse kan je met hen contact opnemen via info@chassesearch.nl of op 070-3451114
Sollicitaties via ons eigen sollicitatieformulier worden niet in behandeling genomen!

Jouw collega's

 • Ik voel me hier gewoon thuis
  'Bij deze ambitieuze organisatie zijn veel mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. Iedereen is behulpzaam, betrokken en bevlogen. Werken bij de Alliantie is als werken bij een familie!’

  Simone is doorgegroeid van teamleider Klantenservice naar manager Facilitaire Zaken.

  Simone

  manager Facilitaire Zaken
 • Geen dag hetzelfde 
  ‘Innovatieve oplossingen bedenken die een bijdrage leveren aan onze doelstellingen, dát maakt dit zo’n leuke baan! Als controller bij de Alliantie werk ik met cijfers en mensen, maar kan ik ook mijn ideeën kwijt: momenteel programmeer ik een robot die administratieve processen kan overnemen.’

   

  Sjoerd

  senior controller
 • Samenwerken en verbinden
  ‘Met gemeenten en instanties werken we samen aan de ontwikkeling en leefbaarheid van de stad. Verbinden en enthousiasmeren is wat deze baan zo leuk maakt!’

  Anne is doorgegroeid van manager afdeling Wonen naar directeur van Gooi en Vechtstreek.

  Anne

  directeur van regio Gooi en Vechtstreek
 • Talent wordt beloond
  ‘Er is veel ruimte voor eigen inbreng in het werk. Je kunt daardoor écht invloed hebben, en je talenten ontwikkelen.’

  Sandy

  teamleider VvE Diensten
 • Het sociale aspect spreekt mij aan
  ‘Mijn werk is zo leuk door de verantwoordelijkheid die ik krijg, gecombineerd met vrijheid om mijn werkzaamheden uit te voeren. En het sociale aspect: dagelijks zetten we ons in om iets te betekenen voor mensen die het minder breed hebben.’

   

  Sven

  projectmanager