Voorzitter Raad van Commissarissen

}

Voorzitter Raad van Commissarissen

Wil jij werken bij een woningcorporatie die prachtige nieuwbouwprojecten ontwikkelt? Dan zijn wij op zoek naar jou!

 • Icon/Basic/Euro/Grey Copy 21-5-2021
 • Icon/Basic/Euro/Grey 32 - 36 uur per week
 • Icon/Basic/Euro/Grey Copy Hilversum
 • Icon/Basic/Euro/Grey Copy Nader te bepalen
Start sollicitatie

Voorzitter Raad van Commissarissen

LET OP: De werving van deze vacature loopt via het Executive Search Bureau Maes & Lunau (onderaan de tekst vindt u de gegevens).
Gelieve niet solliciteren via onze eigen site. U kunt mailen naar ed.denouden@maeslunau.com

De Alliantie
De Alliantie is een woningcorporatie (stichting). De Alliantie verhuurt, onderhoudt, bouwt en verkoopt woningen in een aangesloten woningmarktgebied: de regio’s Amsterdam, Almere, Amersfoort en Gooi en Vechtstreek. De Alliantie wil mensen een thuis bieden, een plek die bijdraagt aan een goede kwaliteit van wonen en leven. Nu én in de toekomst. Daarom werkt de Alliantie aan een gevarieerd aanbod van betaalbare, goede huizen in fijne buurten. Op een duurzame manier, zonder de aarde en haar natuurlijke bronnen uit te putten.
De Alliantie is met een balanstotaal van € 12 miljard en 64.000 verhuureenheden in omvang de tweede corporatie van Nederland. In het werkgebied van de Alliantie blijft de bevolking naar verwachting sterk groeien en zal de vergrijzing doorzetten. Hierdoor is sprake van grote druk op de woningmarkt met lange wachtlijsten voor betaalbare huurwoningen. De Alliantie wil jaarlijks woningen toevoegen aan haar woonvoorraad, niet alleen maar sociale huurwoningen, maar ook woningen in het middensegment. Daarnaast investeert de Alliantie grootschalig in de verduurzaming van de woonvoorraad. Eind 2019 zijn ruim 13.400 van de woningen voorzien van zonnepanelen. De Alliantie maakt er daarnaast werk van om door middel van data en digitalisering klantambitiedoelstellingen, waaronder het verhogen van de klanttevredenheid, te realiseren. Zie voor meer informatie www.de-alliantie.nl

Governance

De Alliantie kent een tweehoofdige statutaire directie met een voorzitter en een directeur financiën en bedrijfsvoering. Het directieteam telt daarnaast vier directeuren, waaronder drie regiodirecteuren en de directeur vastgoedonderhoud. De activiteiten op het terrein van vastgoedontwikkeling zijn ondergebracht bij een aparte BV, met een eigen bestuurder.
De positie van de raad van commissarissen is in de statuten geformaliseerd. De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van de statutaire directie en op de algemene gang van zaken binnen de stichting, de door haar in stand gehouden onderneming en de met de toegelaten instelling verbonden ondernemingen. Daarnaast adviseert de raad van commissarissen de statutaire directie. Ook heeft ze een paar specifieke verantwoordelijkheden, zoals het benoemen van de statutair directeuren en het goedkeuren van bepaalde besluiten van de statutaire directie. De raad van commissarissen voert ten minste eenmaal per jaar een gesprek met de ondernemingsraad van de Alliantie en het bestuur van de centrale huurdersorganisatie van de Alliantie. De raad van commissarissen fungeert als een college met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden van de raad van commissarissen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die worden genomen in de raad, ook als zij zich in de vergadering tegen de inhoud van het besluit hebben uitgesproken. De raad neemt bij zijn taakuitoefening de Woningwet en de meest recente versie van de Governance Code Woningcorporaties zorgvuldig in acht.

De raad van commissarissen bestaat uit zes leden. In de uitvoering van hun taken worden zij ondersteund door een drietal commissies die de besluitvorming voor de raad van commissarissen inhoudelijk voorbereiden: de vastgoedcommissie, auditcommissie en governance- en remuneratiecommissie. Leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen maximaal voor nogmaals een periode van vier jaar worden herbenoemd. De huidige voorzitter zal op 11 februari 2022 aftreden omdat dan zijn tweede benoemingstermijn afloopt. De voorzitter is lid van de governance- en remuneratiecommissie.

Profielschets raad van commissarissen in zijn geheel
De leden van de raad van commissarissen dienen geschikt en betrouwbaar te zijn voor hun taak. De samenstelling dient zodanig te zijn dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurder en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch opereren. De raad van commissarissen streeft bij de omvang en samenstelling (en bij beoogde benoemingen) naar een gediversifieerde en evenwichtige samenstelling, waarbij wordt gekeken naar geslacht, leeftijd, etnische afkomst, beroepsgroepen, kennis en expertise en persoonlijkheids-kenmerken. In aanvulling daarop zal er een balans zijn in ervaring en affiniteit van leden met de organisatie en cultuur van de Alliantie en de sociale volkshuisvesting. De raad van commissarissen hecht aan een open cultuur, waarin ieder lid zich veilig voelt en zich kwetsbaar durft op te stellen. Hierdoor kunnen kritische vragen gesteld worden en eventuele verschillen van meningen op tafel komen en grondig worden besproken.

De volgende kennisgebieden dienen vertegenwoordigd te zijn binnen de raad van commissarissen:
• kennis op het terrein van de volkshuisvesting
• vastgoedontwikkeling en beheer
• financiën en control
• juridische zaken
• kennis op het gebied van (personeels)management en OR-aangelegenheden
• governance
• ICT
• innovatie en duurzaamheid
• kennis van gemeentelijk beleid
• huurdersparticipatie- en overig stakeholdermanagement.

Er is geen sprake van een portefeuilleverdeling. De raad zorgt ervoor dat alle kennisgebieden in de totale raad belegd zijn. Bij iedere vacature die ontstaat, wordt niet alleen gekeken naar het ontbrekende kennisgebied, maar ook naar het team als geheel.
Alle leden van de raad van commissarissen dienen te beschikken over de competenties:
• authenticiteit
• bestuurlijk inzicht
• helicopterview
• integriteit en moreel besef
• vakinhoudelijk kennis en visie
• teamspeler
• maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid
• onafhankelijke oordeelsvorming
• zelfreflectie.

Aanvullend wordt het volgende verwacht van de leden van de raad van commissarissen van de Alliantie:
• brede maatschappelijke kennis en belangstelling;
• ruime ervaring en kennis in toezicht-, besturings- en besluitvormingsprocessen in het bedrijfsleven en/of politiek-maatschappelijk werkveld;
• onderschrijven van de doelstellingen van een maatschappelijke onderneming als de Alliantie en dit actief uitdragen in het maatschappelijk verkeer, bij relaties en netwerken;
• specifiek deskundig zijn op minimaal één van de hiervoor aangegeven kennisgebieden;
• affiniteit met de sector volkshuisvesting;
• voldoende financieel-economisch onderlegd zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid en de financiële gevolgen te beoordelen;
• voldoende tijd hebben om actief aanwezig te zijn en de vergaderingen goed te kunnen voorbereiden. Te beoordelen op basis van het totaal van hoofdfunctie en nevenfuncties bij aanvang, en bij herbenoeming aan de hand van geleverde performance;
• goede communicatieve vaardigheden;
• bereidheid om zich jaarlijks bij te scholen op actuele thema’s en op ontbrekende basiskennis. Dit vast te stellen bij aantreden en tijdens de jaarlijkse zelfevaluatie.

Profiel voorzitter raad van commissarissen
Van de voorzitter worden aanvullende kwaliteiten gevraagd. De voorzitter bezit de kwaliteiten om het groepsproces binnen de raad van commissarissen op een professionele wijze te leiden. Kan vergaderingen efficiënt, effectief en daadkrachtig leiden in een open sfeer waarin iedereen gelijkwaardig kan participeren. De voorzitter straalt rust uit, heeft oog voor de taakvervulling en verantwoordelijkheden van anderen en benoemt gemeenschappelijke belangen op een wijze die tot overeenstemming leidt. De voorzitter vervult een actieve klankbordrol voor de statutaire directie. Beschikt over senioriteit, statuur en sensitiviteit. Is bekend met de ontwikkelingen in de landelijke politieke en maatschappelijke verhoudingen. De voorzitter beschikt over brede bestuurlijke ervaring en kennis van zowel de publieke als private sector. Heeft affiniteit met de maatschappelijke vraagstukken die in de corporatiesector spelen, waarbij een brede maatschappelijke interesse en betrokkenheid belangrijker zijn dan ervaring in de corporatiewereld. De voorzitter is bekend met de gremia waarin een corporatie met de omvang van de Alliantie in acteert, beschikt over een voor de Alliantie relevant netwerk, en heeft de wil dit in te zetten voor de Alliantie. De voorzitter kan op een positieve manier een bijdrage geven aan het imago van de corporaties. De voorzitter kan overweg met de grote investeringsvraagstukken waar de Alliantie mee te maken heeft en past bij het ondernemende karakter van de corporatie. De voorzitter is op dit moment niet politiek actief. Is zowel in staat te reflecteren als door te pakken en hierin de juiste balans te vinden.

Maes & Lunau Executive Search ondersteunt de Alliantie tijdens de selectieprocedure voor de Voorzitter Raad van Toezicht.

 • De voorselectie is in handen van Maes & Lunau, waar een eerste interview zal plaatsvinden
 • CV-presentatie
 • Eerste gespreksronde met de selectiecommissie
 • Vervolggesprekken
 • Voorgenomen besluit van de raad van commissarissen onder voorbehoud van positieve zienswijze Autoriteit Wonen
 • Fit- en propertoets Autoriteit Wonen
 • Benoeming door de raad van commissarissen

Contactgegevens
Voor eventuele vragen over de functie kunt u contact opnemen met Maes & Lunau,
Ed den Ouden T. 020-535 62 85 of E. ed.denouden@maeslunau.com

Bij interesse kunt u reageren via: www.maeslunau.com/alliantie


GELIEVE NIET REAGEREN OP DEZE VACATURE VIA DE "START SOLLICITATIE" BUTTON OP DEZE SITE, MAAR VIA BOVENSTAANDE CONTACTGEGEVENS VAN MAES & LUNAU

Jouw collega's

 • Ik voel me hier gewoon thuis
  'Bij deze ambitieuze organisatie zijn veel mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. Iedereen is behulpzaam, betrokken en bevlogen. Werken bij de Alliantie is als werken bij een familie!’

  Simone is doorgegroeid van teamleider Klantenservice naar manager Facilitaire Zaken.

  Simone

  manager Facilitaire Zaken
 • Geen dag hetzelfde 
  ‘Innovatieve oplossingen bedenken die een bijdrage leveren aan onze doelstellingen, dát maakt dit zo’n leuke baan! Als controller bij de Alliantie werk ik met cijfers en mensen, maar kan ik ook mijn ideeën kwijt: momenteel programmeer ik een robot die administratieve processen kan overnemen.’

   

  Sjoerd

  senior controller
 • Samenwerken en verbinden
  ‘Met gemeenten en instanties werken we samen aan de ontwikkeling en leefbaarheid van de stad. Verbinden en enthousiasmeren is wat deze baan zo leuk maakt!’

  Anne is doorgegroeid van manager afdeling Wonen naar directeur van Gooi en Vechtstreek.

  Anne

  directeur van regio Gooi en Vechtstreek
 • Talent wordt beloond
  ‘Er is veel ruimte voor eigen inbreng in het werk. Je kunt daardoor écht invloed hebben, en je talenten ontwikkelen.’

  Sandy

  teamleider VvE Diensten
 • Het sociale aspect spreekt mij aan
  ‘Mijn werk is zo leuk door de verantwoordelijkheid die ik krijg, gecombineerd met vrijheid om mijn werkzaamheden uit te voeren. En het sociale aspect: dagelijks zetten we ons in om iets te betekenen voor mensen die het minder breed hebben.’

   

  Sven

  projectmanager