19-08-2020

Toelichting op uitzending RTL van 18 augustus

Wij zoeken samen met mevrouw Klinkert naar een passende oplossing. Totdat we deze passende oplossing hebben gevonden kan mevrouw Klinkert in haar ouderlijk huis blijven wonen.

Graag willen we benadrukken dat we meevoelen met mevrouw Klinkert die op jonge leeftijd haar vader heeft verloren. De situatie waarin zij terecht is gekomen, is bijzonder triest voor haar. Helaas kunnen wij de woning die destijds aan haar vader werd toegewezen, niet aan haar overdragen.

Wij beoordelen dit soort gevallen op basis van de geldende regels. De wetgever stelt strenge eisen aan voortzetting van de huurovereenkomst door een kind. Het komt niet vaak voor dat een kind de huurovereenkomst kan voortzetten. Daarnaast heeft de gemeenteraad de spelregels over woonruimteverdeling vastgesteld in de huisvestingsverordening. Deze spelregels moeten ervoor zorgen dat woningzoekenden een eerlijke kans maken op een passende woning.

In deze spelregels staat dat een huurovereenkomst in beginsel niet overdraagbaar is van ouder op kind. Er moet sprake zijn van een zogenaamde ‘duurzame gemeenschappelijke huishouding’. Wij zijn van oordeel dat er geen sprake is van een ‘duurzame gemeenschappelijke huishouding’ zoals bedoeld in de wet. Het finale oordeel  is aan de rechter. 

We beseffen dat het niet toewijzen van de woning aan mevrouw Klinkert onder deze omstandigheden als bureaucratisch wordt ervaren. Daarom willen we graag benadrukken dat wij de toewijzing van woningen zo zuiver en zorgvuldig mogelijk uitvoeren. Dat mevrouw Klinkert niet in aanmerking komt voor de woning heeft niets te maken met de wijze van indienen of het aflopen van een administratieve deadline, zoals in de media wordt gesuggereerd. We beoordelen de situatie zorgvuldig en verdelen de (schaarse) woningen eerlijk volgens de huisvestingsverordening en volgens het huurrecht.

Het standpunt van de Alliantie draagt bij aan een overkoepelde doelstelling van eerlijke en rechtvaardige woningverdeling voor personen die vaak jarenlang op de wachtlijst staan.

Hoe naar en verdrietig de situatie voor mevrouw Klinkert ook is, we hebben als corporatie te maken met verschillende schrijnende gevallen. Het is goed dat haar situatie aandacht krijgt, want deze is tekenend voor het tekort aan woningen. Mevrouw Klinkert kan haar verzoek nog voorleggen aan de rechter. Het is aan de rechter om te bepalen of dit beroep al dan niet terecht is.