16-12-2020

Meer woningen voor lagere en middeninkomensgroepen in Eemnes

Op 16 december 2020 hebben Joan van der Burgt, directeur van de Alliantie in Amersfoort, Wil van Dasler, voorzitter van de Huurdersbelangenvereniging de Alliantie Amersfoort en Wilma de Boer–Leijsma, wethouder wonen van de gemeente Eemnes de prestatieafspraken (digitaal) ondertekend.

Met elkaar hebben we toegewerkt naar nieuwe afspraken voor de periode 2021 en 2022. Gezamenlijke afspraken waarmee we verder werken aan de volkshuisvestelijke opgave in Eemnes.

Gezamenlijke uitgangspunten

De prestatieafspraken zijn een aanvulling op de Raamovereenkomst die deze 3 partijen eerder sloten voor de periode 2019 tot en met 2023. De 3 partijen willen de Eemnessers een passende en duurzame woning bieden. Daarbij richten zij zich in hoofdzaak op de volgende doelen:

Meer woningen voor lagere en middeninkomensgroepen 

Niet alleen voor de lagere inkomensgroepen, maar ook voor de (lagere) middeninkomensgroepen is het lastig om een betaalbare woning te vinden. Voor zowel de lagere inkomensgroepen als de (lagere) middeninkomensgroepen willen ze het woningaanbod uitbreiden. Daarbij verkennen ze - naast nieuwbouw - ook alternatieve mogelijkheden in het bestaande woningaanbod: zoals het splitsen van woningen. In de nieuwbouw wil de Alliantie in de komende 2 jaar 22 sociale huurwoningen realiseren.

Extra impuls om doorstroming te bevorderen

Er wordt al veel gedaan om de doorstroming te bevorderen, zoals bijvoorbeeld het inzetten van een wooncoach. Daar bovenop worden extra maatregelen onderzocht zoals Van Groot Naar Beter, sturen op lange verhuisketens en financiële prikkels. De Alliantie verkoopt haar sociale huurwoningen uitsluitend aan de zittende bewoners, als zij dat willen en kunnen.

Wonen blijft betaalbaar

Uitgangspunt voor de jaarlijkse huuraanpassing van de Alliantie is dat de woningen betaalbaar blijven. En in de nieuwbouw wordt gezorgd voor toevoeging van betaalbare woningen. De jaarlijkse huurverhoging is onderwerp van gesprek tussen de Alliantie en haar huurdersorganisatie. 

Aandacht voor specifieke doelgroepen

De Alliantie ondersteunt ouderen die willen verhuizen naar een voor hun passende woning om comfortabel oud te worden. Er worden afspraken gemaakt over het zoveel mogelijk bestemmen van aangepaste woningen voor deze doelgroep. En er wordt verkend of er aanbod voor uitstromers uit zorg gerealiseerd kan worden.

Samen op weg naar gemiddeld CO2-neutraal

Partijen blijven intensief samenwerken in de route naar een gemiddeld CO2-neutrale voorraad. Dat betekent voor de komende periode vooral dat er gezamenlijk opgetrokken wordt in het opstellen van de Warmtevisie, de wijktransitieplannen en het vervolg op de evaluatie van het Urgenda-project.

Inbreng gemeenteraad

De gemeenteraad was betrokken bij de totstandkoming van de prestatieafspraken. De raad heeft er aandacht aan besteed in haar ‘Ronde Wonen’, een commissievergadering en een raadsvergadering. De afspraak dat sociale huurwoningen uitsluitend aan zittende bewoners worden verkocht, is een resultaat van de inbreng uit de raad.