01-07-2020

De Alliantie pakt met 54.000 woningen regie in warmtetransitie

De Alliantie pakt met 54.000 woningen regie in warmtetransitie

Nederland wil uiterlijk in 2050 CO2-neutraal zijn. Daarom is het verstandig te stoppen met het gebruik van aardgas en te starten met woningen goed te isoleren en over te gaan op een aardgasvrije verwarmingsinstallatie. Met 54.000 woningen zet woningcorporatie de Alliantie een grote stap in deze warmtetransitie. Hoe? Door de regie te pakken over haar eigen bezit en een eigen visie per wijk te ontwikkelen.

Warmtevisie per wijk
De warmtetransitie is complex. Niet alle woningtypes zijn geschikt voor dezelfde isolatieaanpak, en niet op alle plekken in Nederland bestaan dezelfde kansen voor de overstap naar aardgasvrije verwarmingsinstallaties. Om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden heeft de Alliantie haar bezit in kaart gebracht en per wijk een warmtevisie geformuleerd.

Koploper
De Alliantie heeft allereerst een gewenst temperatuurregime vastgesteld per wijk. Dit is tot stand gekomen met de kennis van het vastgoed, het type vastgoed, de kansen en mogelijkheden van de wijk én de verduurzamingsplannen van de woningcorporaties, gemeente en andere partijen, zoals bewonersinitiatieven. Vervolgens is gekeken op welke termijn de warmtetransitie kan starten, wat de opgave is en wat voor kosten dit grofweg met zich mee brengt. En dat is uniek in corporatieland. “We lopen met deze visie voorop als woningcorporatie. We isoleren niet om te isoleren. Maar verduurzamen slim en investeren verstandig doordat we isolatiemaatregelen afstemmen op het temperatuurregime”, aldus Renske Zwart, programmamanager duurzaamheid bij de Alliantie.

Regie
De wijkwarmtevisie per wijk geeft inzicht in de enorme opgave en is het vertrekpunt voor het vastgoedprogramma op weg naar CO2-neutraal in 2050. “Het is ook een startpunt om het gesprek te voeren met gemeentes, woningcorporaties en andere partijen om tot een gezamenlijke wijkwarmtevisie te komen. Daarnaast helpt het ons in gesprek te gaan met andere huiseigenaren die verenigd zijn in VvE’s. Wij zien het als een belangrijke taak om hierin de regierol te pakken en geen afwachtende houding aan te nemen. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat de warmtetransitie past bij ons type vastgoed en de lopende onderhouds- en verduurzamingsprogramma’s.” vervolgt Renske Zwart.

Kracht van samenwerking
Wachten met de uitvoering tot er een gezamenlijke wijkwarmtevisie is, doet de Alliantie dus niet. Door hun visie op de warmtetransitie werken ze, naast al jaren aan het verbeteren van het woningbezit, nu ook aan verduurzaming. De samenwerking tussen gemeenten, woningcorporaties, VvE’s en andere partijen is hierin belangrijk voor de woningcorporatie. De warmtetransitie vindt plaats op wijkniveau en kan niet door één partij besloten en uitgevoerd worden. De wijkwarmtevisie van de Alliantie helpt mee de samenwerking opgang te brengen en zo gezamenlijk een visie en aanpak te vormen. Renske Zwart: “De uitvoering van onze plannen doen we samen met onze 12 vaste onderhoudspartners binnen een gelijkwaardige ketensamenwerking. En met de VvE’s waar de Alliantie onderdeel vanuit maakt. In deze samenwerking nemen we stapsgewijs op natuurlijke onderhoudsmomenten passende duurzaamheidsmaatregelen afgestemd op het temperatuurregime”, aldus Renske Zwart.

Huurders als drijfveer
Huurders zijn voor de Alliantie een belangrijke drijfveer. Ook binnen de warmtetransitie blijft een van de belangrijkste doelen van de Alliantie het voorzien in comfortabele en betaalbare woningen voor haar huurders. Renske Zwart vervolgt tot slot: “Wij kennen onze huurders, de lokale omstandigheden en de mogelijkheden van ons bezit. We beginnen niet bij nul, we werken al jaren aan de verbetering van het woningen”.