2020

Beschikbaarheid en verduurzaming van sociale huurwoningen belangrijkste accent in prestatieafspraken Huizen

Wij zijn trots op de samenwerking en de gemaakte afspraken over betaalbaar, passend én duurzaam wonen. Samen maken we ons hard voor meer (sociale) huurwoningen. In de periode 2020 – 2024 gaat de Alliantie tussen de 400 – 500 woningen verbeteren en verduurzamen. We zetten de wooncoach in voor een betere doorstroming en meer passend wonen. En samen zoeken we locaties en bedenken we creatieve oplossingen om te voldoen aan de grote vraag naar (sociale) huurwoningen.

Prestatieafspraken
De prestatieafspraken zijn gericht op goed en betaalbaar wonen voor de sociale doelgroep in Huizen. Dit vraagt inspanningen van alle betrokken partijen op het gebied van beschikbaarheid, betaalbaarheid, leefbaarheid en verduurzaming. Belangrijkste accenten zijn het behoud en uitbreiding van de sociale huurvoorraad in Huizen, het bevorderen van de doorstroming, huishoudens passend laten wonen en de verduurzaming van de woningen.

Beschikbaarheid
De betrokken partijen delen een gezamenlijk volkshuisvestelijk belang; de beschikbaarheid van (sociale) huurwoningen in de gemeente Huizen. Een van de afspraken is dat aan het einde van de prestatieperiode (2023) meer sociale huurwoningen zijn gebouwd dan verkocht.Zoals beschreven in het coalitieakkoord ‘Vitaal en Verbindend’ wil de gemeente Huizen dat iedere inwoner een betaalbare en passende woning heeft. De vraag is vele malen groter dan het aanbod in Huizen. Wij hopen locaties te selecteren en samen creatieve oplossingen te bedenken om te voldoen aan de vraag.

Verbeteren en verduurzamen
Ook zijn afspraken gemaakt over het verbeteren en verduurzamen van woningen, zodat de  woningvoorraad in 2050 CO2-neutraal is, één van de doelstellingen van het Klimaatakkoord. In de periode 2020 – 2024 gaat de Alliantie tussen de 400 – 500 woningen verbeteren en verduurzamen.  Ook andere maatregelen om deze doelstelling te halen, zoals de warmtetransitie, dragen hieraan bij. 

Doorstroming en passend huisvesten
De Alliantie wil zoveel mogelijk passende woningen bieden voor huishoudens met een laag en midden inkomen. Doorstroming draagt bij aan de beschikbaarheid van deze woningen.  Aantrekkelijke nieuwbouw, verkoop van sociale huurwoningen en het inzetten van een wooncoach dragen bij aan een betere doorstroming en meer passend wonen. 

Gezamenlijke belangen
De regionale Huurdersbelangenvereniging de Alliantie Gooi en Vechtstreek (HBVA G&Vwww.hbva-gv.nl) is een belangrijke partner bij het maken van prestatieafspraken. De HBVA GV, de gemeente en  de Alliantie hebben gezamenlijke belangen in de volkshuisvesting. Jaarlijks worden de gemaakte afspraken gemonitord.