2019

Belangrijke Info Huuraanpassing 2019

Op 1 juli 2019 krijgen huurders met een sociaal huurcontract bij de Alliantie een huuraanpassing die afhankelijk is van de inkomensgroep waartoe zij behoren.
Het huurverhogingspercentage is maximaal 2% voor de lage inkomensgroep en maximaal 5,6% voor sociale huurders met een hoger inkomen . Voor huurders in de laagste inkomensgroep - met een huishoudinkomen tot en met € 42.436,- en een huur op of boven de € 607,46 - verhogen we de huur dit jaar niet. 

De netto huur van bewoners met een huurcontract dat is ingegaan na 1 januari 2019 verandert niet. De servicekosten en andere bijkomende kosten kunnen wel veranderen. Huurders van woonwagens en woonwagenstandplaatsen krijgen een huuraanpassing van 1,6%.

Groep A

 • Huurders met een huishoudinkomen tot € 42.436,- ;
 • Huurders met een persoon vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd;
 • Huishoudens met 4 of meer personen;
 • Huurders van onzelfstandige woningen;
 • Huurders met een relevante indicatie of Wmo- of Wvg-beschikking. Let op: de Alliantie heeft deze informatie niet. Als u denkt dat u aan de voorwaarden hiervoor voldoet en toch een inkomstenafhankelijke huurverhoging heeft gekregen, dan kunt u daar bezwaar tegen maken.

Huuraanpassing voor groep A:

 • Is de huidige netto huur hoger of gelijk aan € 607,46, dan is er geen huuraanpassing;
 • Is de huidige netto huur lager dan € 607,46 en hoger (of gelijk aan) 80% van de maximale huur, dan geldt een verhoging van 1,6%;
  • Is de huidige netto huur lager dan € 607,46 en lager dan 80% van de maximale huur, dan geldt een verhoging van 2%. 

Groep B
Huurders met een met een sociaal huurcontract en een huishoudinkomen boven € 42.436,-, die niet in groep A vallen. 

Huuraanpassing voor groep B:

 • Maximaal 5,6% huurstijging;
 • De grens van de netto huurprijs ligt op € 1025,- per maand, de huur zal nooit hoger worden dan de wettelijk maximale huur.  Als de markthuur lager ligt, dan begrenzen we de huurprijs op dat bedrag.


Huuraanpassing vrije sector
De huurprijs van vrijesectorwoningen, parkeerplaatsen, bergingen, garages en bedrijfspanden passen we aan zoals omschreven in het huurcontract. In de meeste gevallen geldt een verhoging op basis van de Consumentenprijsindex (CPI). De CPI is vastgesteld op 2,2%.

Per 15 oktober 2017 verhuurt de Alliantie vrijesectorwoningen met een inkomensafhankelijk ’middensegment huurcontract’. We toetsen dan jaarlijks of het betreffende huishouden nog een ‘middeninkomen’ heeft. Voor deze huishoudens geldt de volgende huuraanpassing:

 • Is het jaarinkomen van het huishouden lager dan € 56.000,- dan verhogen we de huur volgens CPI: 2,2%;
 • Voor huishoudens die geen gegevens over het inkomen en de huishoudgrootte hebben aangeleverd óf inmiddels een huishoudjaarinkomen hoger dan € 56.000,- blijken te hebben, verhogen we de huur volgens de CPI + 5% = 7,2%;

Huishoudens die tussen 1 januari en 30 juni 2019 hun ‘middensegment huurcontract’ hebben afgesloten, krijgen dit jaar geen huuraanpassing. Het inkomen en de huishoudgrootte van deze huishoudens is immers nog maar pas getoetst. De servicekosten en andere bijkomende kosten kunnen wel veranderen