2018

Advies van woningcorporaties aan nieuw college van B&W Soest

De woningcorporaties Portaal en de Alliantie hebben een brief gestuurd naar nieuw te vormen college van B&W in Soest. We wijzen op toekomstige ontwikkelingen en mogelijke kansen die kunnen worden benut om de sociale huurvoorraad in Soest de komende jaren uit te breiden en te verduurzamen.

Deze aandachtspunten sluiten aan bij de eerder door gemeente, huurdersbelangenorganisaties en woningcorporaties afgesloten Prestatieafspraken Soest 2018 en bij het Volkshuisvestelijk beleid Soest 2016- 2020.

Voldoende en betaalbare woningen
Portaal en de Alliantie geven in de brief aan graag met het nieuwe college in gesprek te gaan over bijvoorbeeld voldoende en geschikte locaties voor sociale woningbouw. Daarnaast pleiten we ervoor dat bouwers, ontwikkelaars, beleggers en woningcorporaties op elke beschikbare bouwlocatie een bepaald percentage in de betaalbare huur realiseren. Een tweede advies aan het nieuwe college is om een actieve grondpolitiek te gaan voeren zodat de gemeente ook via eigen grondposities kan laten bouwen wat nodig is voor Soest en Soesterberg.

Soest CO2-neutraal
De woningcorporaties zijn bezig hun woningen te verduurzamen. De komende jaren wordt volop ingezet op energiezuinigheid, samen met de gemeente en andere organisaties zoals Energie Actief Soest. Maar in de toekomst is meer nodig. We onderschrijven de ambitie van de gemeente Soest om te streven naar een CO2-neutrale stad. Voor ons is een belangrijk aandachtspunt de financiële haalbaarheid en daarmee de betaalbaarheid voor onze huurders. 

Leefbaarheid en wonen met zorg
Leefbaarheid en wonen met zorg is een belangrijk thema gezien de demografische ontwikkeling en de extramuralisering. Aandacht is nodig voor de sociale verduurzaming; het levensloopbestendig maken van de woning en het zorgen dat de woningen beschikbaar zijn voor de juiste doelgroep. De inzet van bijvoorbeeld een Wooncoach die ouderen adviseert, kan hier aan bijdragen. Evenals de al geplande bewustwordingscampagne Bewust Wonen Soest voor de wijken ’t Hart en Soestdijk.

Integrale aanpak
Onze ervaring is dat een integrale aanpak, waarbij wij intensief samenwerken met de gemeente, huurdersorganisaties en andere partners, doorgaans het beste resultaat oplevert. Dat gebeurt gelukkig al volop in Soest. Graag gaan wij de komende vier jaar samen met het college en de gemeenteraad verder op deze weg om samen problemen op te lossen en kansen te verzilveren.