2018

Aan de slag voor huisvesting en zorg

Woningcorporaties, zorgaanbieders en de gemeente Amersfoort hebben de afgelopen maanden gezamenlijk de vraagstukken rondom passende huisvesting en zorg voor kwetsbare doelgroepen verkend. Mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, wonen steeds vaker zelfstandig thuis. Alle betrokken organisaties zetten zich er voor in om zelfstandig thuis wonen mogelijk te maken, waarbij iedere partij zijn eigen rollen en verantwoordelijkheden zal invullen.

Langer zelfstandig thuis wonen stelt eisen aan de woningvoorraad en aan beschikbare zorg en ondersteuning. Een aanzienlijk deel van de bestaande woningen is op dit moment (nog) niet geschikt voor ouderen of mensen met een ondersteuningsvraag. Ook is er behoefte aan nieuwe woonvormen. Het gaat om een vraag naar schaarse (huur-)woningen in Amersfoort waar krapte op de woningmarkt is. De thema’s waarop de betrokken partijen samenwerken zijn: de inclusieve wijk, voldoende en divers aanbod aan woningen, voldoende en passende zorg en begeleiding, wonen en zorg als gezamenlijke verantwoordelijkheid.