2017

Meer sociale huurwoningen in Soest

De komende vijf jaar groeit het aantal sociale huurwoningen in de gemeente Soest met ruim 200. Die zijn vooral bedoeld voor de mensen met de laagste inkomens en ouderen. Woningcorporaties Portaal en de Alliantie zetten in op kwalitatief goede, kleinere en betaalbare woningen. Dit is afgesproken in de prestatieafspraken voor 2018 en verder tussen gemeente, woningcorporaties en hun huurdersorganisaties.

Prestatieafspraken
De gemeente Soest maakt jaarlijks prestatieafspraken met de woningcorporaties en hun huurdersbelangenorganisaties. Het gaat om afspraken over verschillende thema’s binnen de sociale huurvoorraad, zoals het aanbod en de betaalbaarheid van sociale huurwoningen, duurzaamheid en leefbaarheid.

Wooncoach voor senioren
In 2018 starten gemeente en corporaties met een proef waarbij wooncoaches worden ingezet die senioren helpen met het vinden van meer passende woonruimte. In buurgemeente Amersfoort hebben de Alliantie en Portaal de afgelopen twee jaar goede ervaringen opgedaan met de inzet van zo’n wooncoach. Tientallen ouderen werden begeleid bij het vinden van een andere woning. Meestal gaat het om kleiner en gelijkvloers wonen. Senioren willen vaak wel verhuizen maar zien op tegen alles wat daarbij komt kijken. De wooncoach helpt hen daarbij.

Energiezuinige woningen
Een ander speerpunt is het energiezuiniger maken van woningen. Portaal voorziet in de komende 3 jaren 2.578 woningen van energetische maatregelen. Hierbij biedt Portaal de bewoners maatwerkpakketten aan. Zij mogen kiezen uit verschillende maatregelen zoals het aanbrengen van dak-, spouwmuur- en vloerisolatie en het plaatsen van dakisolatie. Het slagen van deze actie is afhankelijk van de deelname van bewoners.
De Alliantie zal in 2018 ook ruim 200 woningen voorzien van zonnepanelen en wil de komende 5 jaar 68 woningen opschalen naar label B. Uiteraard is het laatste exacte aantal afhankelijk van het instemmen van 70% van de bewoners met de voorgestelde werkzaamheden.

Bewust omgaan met energie
Gemeente, corporaties, huurdersverenigingen en Energie Actief Soest verkennen de mogelijkheden om een campagne over energieverbruik te starten. Die sluit aan op acties uit het Gemeentelijke Duurzaamheidsplan en bij bestaande activiteiten van Energie Actief Soest. Huurderorganisatie HBVA gaat in 2018 in haar achterban energiecoaches (ambassadeurs) werven die bewustwording creëren bij bewoners over gedrag en energieverbruik.