2017

Meer sociale huurwoningen in 2018

In 2018 zorgen corporaties Omnia Wonen, de Alliantie en Portaal in Amersfoort voor meer sociale huurwoningen. Daarnaast komt er meer aandacht voor goedkope sociale huurwoningen. Dit is afgesproken in de Prestatieafspraken 2018.

Prestatieafspraken
De gemeente Amersfoort maakt jaarlijks prestatieafspraken met de woningcorporaties en hun huurdersbelangenorganisaties. Het gaat om afspraken over verschillende thema’s binnen de sociale huurvoorraad, zoals het aanbod sociale huurwoningen, de betaalbaarheid van de sociale huurwoningen en duurzaamheid en leefbaarheid.

Meer sociale huurwoningen
In 2018 komen er in totaal 150 corporatiewoningen bij. De Alliantie, Portaal en Omnia Wonen zorgen door bijvoorbeeld nieuwbouw voor een toename in de sociale huurwoningvoorraad in Amersfoort. Dat is hard nodig, want de behoefte aan sociale huurwoningen is groot.

Betaalbare huurprijzen
Huurwoningen moeten betaalbaar blijven voor Amersfoorters met de laagste inkomens. Daarom zorgen de corporaties ervoor dat hun sociale huurwoningen niet alleen onder de huurprijsgrens (circa € 710,-) van sociale huurwoningen blijven, maar spannen zij zich ook extra in voor huishoudens die aangewezen zijn op goedkope sociale huurwoningen. Huurdersorganisaties, corporaties en gemeente gaan bovendien in 2018 zich verder verdiepen in het probleem van duur scheefwonen.

Wonen en zorg en ouderenhuisvesting
Voor onder andere ouderen en mensen met een zorgvraag is ook aandacht in de prestatieafspraken. Zo zijn er afspraken gemaakt over het nog beter in beeld krijgen van de vraag en wat deze betekent voor het noodzakelijke aanbod en de verdeling van sociale huurwoningen. Daarnaast gaan corporaties zich inzetten om bijzondere doelgroepen binnen een half jaar passende huisvesting te bieden. Denk hierbij aan mensen uit de maatschappelijke opvang, jonge statushouders en jongeren tot 23 jaar vanuit de jeugdzorg.

Leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid
Op het thema leefbaarheid en veiligheid hebben gemeente en corporaties afspraken gemaakt over onder andere monitoring en veiligheidsmaatregelen op het gebied van woninginbraken.
Voor duurzaamheid gaan de corporaties door met een omvangrijk verduurzamingsprogramma voor de bestaande voorraad (na-isolatie en zonnepanelen). Ook is de afspraak om in 2018 samen met andere betrokken partijen een verkenning te starten om een bestaande wijk of buurt aardgasloos te maken en tot alternatieve verwarmingsoplossingen te komen.