2017

Meer huurwoningen voor kleine huishoudens en extra woonmogelijkheden voor jongeren in Eemnes

De gemeente Eemnes, woningcorporatie de Alliantie en huurdersvertegenwoordiging HBVAA hebben woensdag 6 december een prestatieovereenkomst ondertekend. Deze overeenkomst bevat afspraken over de toekomst van de (sociale) huurwoningvoorraad in Eemnes. Die afspraken gaan over hoeveel huurwoningen er de komende jaren worden gebouwd, wat er met de hoogte van de huur gebeurt en hoe de partijen aankijken tegen duurzaamheid, leefbaarheid en doorstroming binnen de huursector. Hiermee wil de gemeente het prettige woon- en leefklimaat in Eemnes behouden.

Meer huurwoningen
Afgesproken is dat het aantal huurwoningen wordt uitgebreid door nieuwbouw. Uitgegaan wordt van 86 nieuwe huurwoningen, waarbij met name aandacht is voor de kleinere huishoudens.

Doorstroming
Ook is afgesproken om de doorstroming binnen de huursector te bevorderen. Belangrijk onderdeel daarbij is het bieden van een goed alternatief voor ouderen die nu nog in een grote eengezinswoning wonen en kleiner willen gaan wonen. Hierbij wordt de wooncoach ingezet. Samen met bewoners kijkt deze wooncoach naar hun verhuiswens en hoe die het beste gerealiseerd kan worden. De doorstroming wordt ook bevorderd door slimme nieuwbouwplannen te maken en meer bewoners kans te geven op een woning naar wens en mogelijkheden.

Duurzaamheid
De partijen vinden het daarnaast van groot belang een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving en kwalitatief goede woningen. Daarom wordt extra ingezet op duurzaamheid. Dit komt ten goede aan het wooncomfort, maar heeft ook een gunstig effect op de woonlasten. Denk hierbij aan maatregelen zoals het plaatsen van zonnepanelen en extra isolatie aan te brengen. De Huurdersbelangenvereniging HBVAA gaat zich ook inspannen om huurders te helpen met advies en ondersteuning bij zaken als energiebewust wonen.

Jongeren
Onder jongeren en de middeninkomens in Eemnes is een grote vraag naar woningen. De gemeente wil hier aan tegemoet komen. Het creëren van extra woonmogelijkheden voor deze groepen is hard nodig, maar ook een moeilijke opgave. Voor jongeren wordt onder andere de starterslening ingezet om hun financiële mogelijkheden te vergroten.

Aantrekkelijke en duurzame woningvoorraad
Wethouder Sven Lankreijer is tevreden met de afspraken: “Het is belangrijk dat we in de toekomst ook over een aantrekkelijke en duurzame woningvoorraad beschikken. Met deze afspraken leggen we de basis voor een effectieve samenwerking om dat te kunnen realiseren. Zo blijft Eemnes voor iedereen een prettige plaats om te wonen.”