2017

Jaarverslag 2016 de Alliantie

Een hogere nieuwbouwproductie, een recordaantal energiezuinig en duurzaam verbeterde huurwoningen, een beperkte huurverhoging, hogere klanttevredenheid, lagere bedrijfslasten en een verdere verlaging van het aantal huisuitzettingen. Dat zijn een paar van onze resultaten in 2016, vergeleken met 2015.

In het jaarverslag 2016 beschrijven we onze prestaties en lichten we toe hoe deze bijdragen aan onze maatschappelijke doelen en de afspraken die we maakten met lokale partners. In de noordoostvleugel van de Randstad, ons werkgebied, neemt de schaarste aan woningen verder toe. Wij zien het als onze belangrijkste taak om bij te dragen aan de beschikbaarheid van betaalbare woningen in plezierige buurten, voor mensen met een laag of middeninkomen.

Woningen beschikbaar hebben en houden
We leverden 1.300 nieuwbouwwoningen op, waarvan bijna 900 huurwoningen. De transformatie van bestaande gebouwen is inmiddels een vast en aanzienlijk onderdeel van die productie. Daarnaast realiseerden we huisvesting voor 600 vergunninghouders. Dit is een extra toevoeging bovenop de geprogrammeerde nieuwbouw.

Het aantal verkochte huurwoningen is in 2016 gedaald omdat we de rem op verkopen hebben ingezet. Dit kan omdat we door de extreem lage rente op dit moment ook met aanvullende financiering kunnen bouwen, en niet alleen de verkoopopbrengsten nodig hebben om te kunnen investeren. Met onze gemeentelijke gesprekspartners spreken we af met welke verkoop we het beste bijdragen aan de beschikbaarheid van voldoende goede, betaalbare woningen voor lage en middeninkomens.

Betaalbaar en goed wonen
De huurverhogingen voor huurders met een sociaal-huurcontract bleven beperkt. Gemiddeld steeg de huur van alle sociale huurwoningen met 1,9%. We houden rekening met het inkomen van mensen, zowel bij nieuwe verhuringen als bij de jaarlijkse huurverhoging.

In 2016 is meer aan onderhoud uitgegeven dan in voorgaande jaren, gemiddeld € 1.875 per woning. Daarnaast is een recordaantal van ruim 2.100 woningen energiezuinig en duurzaam verbeterd. De energieprestaties van onze woningen nemen snel toe. We blijven koersen op gemiddeld label B in 2020 voor al haar woningen.

In onze buurten zijn we dagelijks aanwezig en we helpen onze kwetsbare bewoners met betaal- of woonproblemen. We doen wat mogelijk is om overlast en huurachterstanden te voorkomen. Daardoor is onder andere het aantal ontruimingen beperkt gebleven.

Financiële resultaat
Het financiële resultaat van de Alliantie was in 2016 goed, maar vergt een specifieke toelichting. Ons positieve resultaat is voor 85% direct afkomstig van de waardestijging van de (53.000) huurwoningen. Met dit boekhoudkundig resultaat kunnen we vrijwel niets doen; het zit niet in onze kas. De overige 15% komt voornamelijk door de verkoopopbrengsten, de voortgezette kostendaling en de lage rente op onze leningen. 

Belangrijker is hoe we dit positieve resultaat het komend jaar besteden. Namelijk door geplande én extra investeringen, zoals in nieuwbouw en de transformatie van huurwoningen, energiezuinige en duurzame woningverbeteringen en betaalbaar wonen. Zo krijgt 90% van onze sociale huurders per 1 juli 2017 een huuraanpassing van 0% tot maximaal +0,5%. Het resultaat van de Alliantie komt geheel ten goede aan de volkshuisvesting, er is geen sprake van dividend of andere uitkeringen aan aandeelhouders.