2017

De Alliantie blijft investeren in Amersfoort en Soest

De Alliantie kan, samen met Portaal en Omnia Wonen, haar afspraken voor meer betaalbare huurwoningen nakomen. Dit is mogelijk nu de Alliantie en Portaal een ontheffing van minister Plasterk hebben gekregen om buiten hun zogeheten kerngebied vastgoed aan te kopen of nieuw te bouwen.

Amersfoort
Wethouder Fleur Imming van de gemeente Amersfoort is blij met het nieuws over de verleende ontheffingen: “De Alliantie en Portaal zijn de afgelopen jaren onmisbare partners geweest in het maken en realiseren van plannen om de sociale woningbouwopgave gezamenlijk op te pakken en de wijken te versterken. Als zij niet meer in Amersfoort in nieuwbouw zouden mogen investeren, zou dat ons als stad voor een zwaardere opgave stellen. Niet alleen omdat de behoefte aan sociale huurwoningen groot is, maar we zouden in dat geval ook de verbondenheid die beide corporaties met de stad hebben, kwijtraken. Nu zij in de Amersfoortse woningmarkt mogen blijven investeren, zijn de prestatieafspraken die we afgelopen december hebben vastgelegd, een zekerheid. Dat betekent dat we de plannen voor meer sociale huurwoningen kunnen waarmaken.” Zie ook het gezamenlijke nieuwsbericht over de prestatieafspraken van 15 december 2016.

De gemeente Amersfoort wil op langere termijn ongeveer 4.400 extra sociale huurwoningen realiseren. Voor de komende vijf jaar hebben de corporaties en de gemeente een overeenkomst gesloten voor een verdeelsleutel voor 2.000 woningen die door de drie corporaties zullen worden gebouwd.

De Alliantie: meer betaalbare huurwoningen in prettige buurten
De Alliantie heeft in Amersfoort bijna 13.000 huurwoningen en is daarmee de grootste corporatie in de stad. Met ruim 70 jaar kennis van en ervaring in de Amersfoortse woningmarkt is de lokale verankering bij de corporatie goed geborgd.

De Alliantie werkt aan voldoende betaalbare woningen voor mensen met een bescheiden inkomen, in leefbare buurten. Naast het bouwen van extra betaalbare woningen, legt zij een belangrijke focus op het gebied van duurzaamheid. Zo past de Alliantie de komende jaren ruim 1.500 woningen aan tot energielabel B. En biedt zij 200 huishoudens in 2017 aan om zonnepanelen te plaatsen. Huurders van de Alliantie krijgen dankzij deze energiezuinige maatregelen een comfortabeler huis en een lagere energierekening.

Koos Koolstra, directeur de Alliantie regio Amersfoort: “Wij zijn blij dat de minister het belang van de sociale woningbouwopgave in Amersfoort erkent, evenals onze lokale verankering en onze forse investeringskracht. De Alliantie is, samen met Portaal en Omnia Wonen, onmisbaar voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen.”

Soest
Ook in Soest mogen de Alliantie en Portaal betaalbare woningen blijven bouwen en aankopen. De minister heeft hiervoor toestemming (ontheffing) gegeven. Hierdoor kunnen de corporaties een belangrijke bijdrage blijven leveren aan de sociale huuropgave in Soest. De Alliantie zorgt de komende vijf jaar voor 165 nieuwe sociale huurwoningen in Soest. Hiermee wordt de huidige druk op de woningmarkt deels afgevangen.

Om de grote opgave uit te kunnen voeren, hebben de Alliantie, Portaal, huurdersbelangenverenigingen en gemeente Soest afspraken gemaakt over onder andere het bouwen van extra woningen en het maken van energiezuinigere woningen. Gezamenlijk zorgen zij voor goede en betaalbare huizen in prettige buurten. Dit doen zij voor huidige en toekomstige huurders. Wethouder Pijnenborg, gemeente Soest: ‘We zijn heel verheugd dat de Alliantie actief mag blijven in de gemeente Soest. En dat we nu samen met de Alliantie en Portaal verder kunnen bouwen aan een mooi en betaalbaar Soest’.

De Alliantie heeft in Soest bijna 625 huurwoningen en is daarmee de op één na grootste corporatie. De corporatie is lokaal sterk verankerd met veel kennis en ervaring in de lokale woningmarkt. De focus ligt op het huisvesten van huishoudens met een bescheiden inkomen in leefbare buurten.

De Woningwet en de woningmarktregio’s
De nieuwe woningwet geeft aan dat een woningcorporatie in slechts één woningmarkt actief mag zijn. Dat wil zeggen dat de corporatie, naast het beheren en verbeteren van de eigen woningen, ook mag uitbreiden, vervangen en nieuw bouwen. De Alliantie heeft de ‘Metropoolregio Amsterdam’ als kernregio toegewezen gekregen. Daarnaast is de Alliantie ook lokaal betrokken in de regio Amersfoort/Noord-Veluwe/Zeewolde. Gemeente Soest valt onder deze regio. Door de verkregen ontheffing mag de Alliantie in Amersfoort en Soest nu hetzelfde ondernemen als in haar kernregio.