2016

Prestatieafspraken volkshuisvesting Leusden

Woningstichting Leusden, gemeente Leusden, d Alliantie en stichting Huurders Leusden Voor Elkaar (HLVE) hebben op 13 december de afspraken over de sociale woningvoorraad voor 2017-2021 ondertekend. In deze ‘prestatieafspraken’ is het woonbeleid voor de komende jaren vastgelegd, bijvoorbeeld op het gebied van beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid.

Het is voor de eerste keer dat, naast de gemeente en corporaties, ook de HLVE als gelijkwaardige partner aan tafel zit en meespreekt over afspraken over de sociale woningvoorraad. Deze afspraken vormen het sluitstuk van een jaarlijkse cyclus van woonvisie tot prestatieafspraken. De gesprekken die op basis van de Woonvisie 2016-2025 zijn gevoerd zijn in goede harmonie verlopen.

De afspraken die zijn gemaakt gaan onder andere over kwaliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid van de bestaande voorraad sociale huurwoningen, nieuwbouw, huurbeleid, duurzaamheid en leefbaarheid.