2016

Een goed visitatierapport

De Alliantie is een maatschappelijke onderneming met (maatschappelijke) doelen op het gebied van wonen. Onze medewerkers werken dagelijks aan goede, betaalbare huisvesting voor mensen met een bescheiden inkomen. Of en hoe wij daarin de afgelopen vier jaar slaagden, onderzocht een onafhankelijke visitatiecommissie. In een rapport beschrijft de commissie haar beoordeling en aanbevelingen. De Alliantie presteert op alle onderzochte onderdelen ruim voldoende tot goed.

Groot én lokaal verankerd
De visitatiecommissie heeft vastgesteld dat de Alliantie in de visitatieperiode (2011-2014) één bedrijf werd met een sterke centrale vestiging en een duidelijke lokale zichtbaarheid en positionering via de regiobedrijven. Onze belanghebbenden herkennen en waarderen dat wij als grote corporatie lokaal zichtbaar en aanspreekbaar zijn. Zij waarderen ons als gesprekpartner en beoordelen onze maatschappelijke prestaties en bijdragen aan de lokale/regionale samenleving zeer positief.

De buitenwereld (h)erkent dat de Alliantie doet wat ze afspreekt, stevig blijft investeren, zich inzet op buurtniveau, sober en doelmatig handelt en voortdurend verbetert.

De visitatiecommissie stelt dat de Alliantie bleef en blijft investeren, ondanks de economische crisis, een verhuurdersheffing en inclusief een ingrijpende organisatieverandering en krimp van personeel. We blijven locaties verwerven en sociale huurwoningen bouwen. Dit is volgens de commissie een belangrijke verdienste van het door ons gevoerde beleid.

Verbeterpunten
De commissie noemt in haar rapport een aantal verbeterpunten en aanbevelingen. Die nemen we graag over. Een deel hebben we al in 2015 opgepakt; een deel gaan we bespreken en uitvoeren samen met onze lokale partners.

Het visitatierapport is ingediend bij de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland. Het rapport en de reactie daarop van de Alliantie worden gepubliceerd op de website www.visitaties.nl.

Het rapport staat ook op deze website bij ‘Publicaties’.