2015

Terugkoppeling digitale peiling belanghouders

In juni nodigde de Alliantie huurdersvertegenwoordigers en andere belanghouders uit zich via een digitale peiling uit te spreken over de koers van de Alliantie voor de komende jaren. We geven een terugkoppeling van de belangrijkste resultaten.

Betaalbaarheid
Uit de peiling blijkt dat de betaalbaarheid van sociale huurwoningen een belangrijk speerpunt moet zijn voor de Alliantie. Zowel de huurdersvertegenwoordigers als belanghouders in Amsterdam en Gooi en Vechtstreek willen hieraan prioriteit geven. Belanghouders in Almere en Amersfoort vinden betaalbaarheid ook belangrijk, maar hechten er nog meer aan dat de Alliantie inzet op het aanpakken van de wachtlijsten en dus nieuwe sociale huurwoningen bouwt.

Bereidheid om kleiner te wonen
Zowel huurders als belanghouders vinden het begrijpelijk als nieuwe sociale huurwoningen kleiner worden, om ze betaalbaar te houden. Velen noemen hierbij het feit dat er steeds meer 1- en 2-persoonshuishoudens bijkomen en dat kleiner wonen juist goed aansluit op die ontwikkeling.

Oók voor lage middeninkomens
De peiling laat zien dat er groot draagvlak bestaat voor het feit dat de Alliantie zich ook richt op de lage middeninkomens. Zolang de markt geen of nauwelijks woningen aanbiedt met een huurprijs van ca. €700 - €1.000 vinden de respondenten het logisch dat de Alliantie zorg draagt voor de groep die op dat segment aangewezen is. Uitzondering is Almere; daar stelt men dat de Alliantie zich moet richten op mensen met een bescheiden inkomen.

Mix en variatie
Gevarieerde woonwijken, met een gezonde mix van huur en koop, lijken nog steeds het ideaal. Vrijwel alle respondenten vinden dat de Alliantie sociale huurwoningen moet blijven aanbieden op dure locaties. Ook hier is Almere de uitzondering. Daar vinden de belanghouders dat de Alliantie daarmee moet stoppen. De huurdersvertegenwoordigers zijn de grootste pleitbezorger van gevarieerde woonwijken: een zeer ruime meerderheid is vóór.

Precies hetzelfde geldt voor een gevarieerd aanbod van sociale huurwoningen. Vrijwel alle respondenten stellen dat de Alliantie een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft en in elke gemeente een aanbod moet hebben voor alle soorten huishoudens, dus ook voor bijvoorbeeld grote gezinnen.

Pragmatische aanpak bij energetische verbeteringen
Er ligt een forse opgave om de energetische kwaliteit van bestaande woningen te verbeteren. De meeste belanghouders stellen dat de Alliantie daarbij een pragmatische aanpak moet hanteren: liever meer woningen naar label C of D, dan minder woningen naar label B. Alleen in Amersfoort geven de belanghouders een lichte voorkeur aan voor de aanpak waarbij de Alliantie vasthoudt aan haar ideaal, energielabel B.

Overige maatschappelijke opgaven
Volgens de respondenten zijn er nog veel andere onderwerpen waarbij de Alliantie de komende jaren een rol zou moeten spelen. Opgaven rondom wonen en zorg, het verder ontwikkelen van aanbod voor speciale doelgroepen en leefbaarheidskwesties werden veel genoemd. Ook pleiten veel belanghouders voor het verder tegengaan van huisuitzettingen.

Vervolg
Veel belanghouders gaven aan betrokken te willen blijven bij het verdere proces. Dat verheugt ons. Deze zomer hebben al veel individuele gesprekken plaatsgevonden met belanghouders die daarvoor openstonden. Dit najaar komen er vervolgsessies, al dan niet per regio en op thema.
Uiteindelijk weegt en bespreekt de Alliantie alle resultaten. Daarna maken wij keuzes en stellen de koers voor de komende jaren vast. De verwachting is dat de Raad van Commissarissen het ondernemingsplan tegen het einde van 2015 zal vaststellen.