2015

Behoud zware zorg in De Heybergh binnen bereik

Gemeente Soest, Zorgkantoor Achmea, Zorgpalet Baarn-Soest, SBBS/DDE geloven in het behoud van een zorgvoorziening voor ouderen met een zware zorgvraag in Soesterberg. De samenwerkende partijen hebben een scenario op het oog, waarbij in ieder geval 15 ouderen zware zorg in het gebouw van De Heybergh kunnen ontvangen en meerdere ouderen in de (nabije) omgeving. Ook de Alliantie denkt constructief mee en wil een bijdrage leveren om dit te realiseren. "Dit is een positieve ontwikkeling voor het dorp en de inwoners ten opzichte van de eerder aangekondigde sluiting van het woonzorgcentrum in juli", vindt wethouder Peter van der Torre. 
 
Scenario's
Gedurende de afgelopen weken hebben de samenwerkende partijen een kerngroep gevormd die zeer intensief heeft gewerkt aan een creatieve oplossing voor een zorgvoorziening voor ouderen in Soesterberg. De kerngroep heeft een aantal scenario’s bedacht, waarin als uitgangspunt de drie belangrijkste aspecten zijn meegenomen.

  • Mogelijkheden voor totaal nieuwe zorgconcepten,
  • het combineren van doelgroepen en functies
  • het bundelen van geldstromen.

 
Een denktank, bestaande uit vertegenwoordigers van onder andere de ouderenbonden, de huisartsen en de Actiegroep "De Heybergh blijft open", heeft hier een waardevolle bijdrage aan geleverd.  
 
Voorkeurscenario
Alle leden van de kerngroep hebben zich unaniem uitgesproken voor een scenario, waarbij 15 ouderen geclusterd wonen in het complex De Heybergh. Zij ontvangen in hun eigen woning de zorg die ze nodig hebben. Daarvoor worden met name de sociale huurappartementen in het gebouw De Heybergh ingezet, die in bezit zijn van de Alliantie. Deze zijn met een kleine aanpassing geschikt te maken voor deze doelgroep. Voor de huidige huurders van de Alliantie verandert er niets. Pas bij een eventuele verhuizing, of wanneer de huidige huurder een indicatie heeft, wordt een woning geschikt gemaakt voor zware zorg. Mogelijkheden voor een ontmoetingsruimte neemt de kerngroep mee in het vervolgonderzoek. Voor de rest van het gebouw wordt gezocht naar een andere bewonersgroep. Zo ontstaan er wellicht mogelijkheden voor het combineren van 24-uurs zorg voor die bewonersgroep en ouderen.
 
Afweging
Zowel de ontwikkelingen in de zorg, de wens vanuit de denktank om ouderen zoveel mogelijk bij elkaar te houden en de financiële haalbaarheid hebben een rol gespeeld in de afweging. Andere scenario's die zijn ontwikkeld, zijn in ieder geval niet voldoende toekomstgericht en leiden tot een tekort op de zorgexploitatie. Dit mede vanwege de hoge verbouwingskosten die niet terug te verdienen zijn. Wethouder van der Torre vult aan: "Maar om er zeker van te zijn dat de kerngroep niets over het hoofd ziet, laten we een onafhankelijke partij de berekeningen toetsen.” 
 
Vervolg
De kerngroep is tevreden met het resultaat. Het garandeert dat zware zorg de komende jaren behouden blijft in Soesterberg. Emma Beaujon, directeur Zorgpalet Baarn-Soest: “Ik ben opgetogen dat we door samen te werken tot een positief resultaat zijn komen. Er is afgelopen weken wederom veel tijd en energie geïnvesteerd om een zorgvoorziening te creëren voor ouderen met een zware zorgvraag. En met succes.” De kerngroep realiseert zich wel dat dit scenario, net zoals de andere, leidt tot veranderingen. Veranderingen die impact hebben op de bewoners van Zorgpalet in De Heybergh.  De kerngroep zal zich maximaal inzetten om de overgang zo goed mogelijk te organiseren met oog voor het individu.
 
Tot 1 januari 2016 werkt de kerngroep het scenario uit tot een concreet plan. Dit in nauwe samenwerking met woningcorporatie de Alliantie. Gelijktijdig wordt een plan van aanpak gemaakt voor de overgangssituatie.