Over de Alliantie

Hoe zijn we georganiseerd?

Stichting de Alliantie
De Alliantie is een stichting en is werkzaam op het gebied van de volkshuisvesting. De statuten van de Alliantie zijn het laatste gewijzigd op 24 oktober 2018. 

2020_Organigram Alliantie.jpg

De Raad van Commissarissen en de statutaire directie (met het directieteam) zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het bestuur van de Alliantie.

Bestuur
Bij de Alliantie heet het bestuur statutaire directie. De statutaire directie bestaat sinds 1 januari 2017 uit een voorzitter statutaire directie en een statutair directeur Financiën & Bedrijfsvoering. Hiermee maken we duidelijk dat de statutair directeuren zowel de bestuursrol invullen als lid zijn van het directieteam. Het directieteam bestaat uit de twee statutair directeuren en drie regiodirecteuren. Het team wordt bijgestaan door een bestuurssecretaris.

Het directieteam is onder leiding van de statutaire directie verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de Alliantie. De taken van de statutaire directie en het directieteam zijn beschreven in het bestuurs- en directieteamreglement.

Rob Haans is sinds 1 oktober 2013 voorzitter statutaire directie van de Alliantie. Naast zijn functie bij de Alliantie vervult hij de volgende nevenfuncties:

 • Voorzitter Stichting graaf Carel van Lynden (Keukenhof)
 • Lid van het Opdrachtgeversforum
 • Lid van het Aedesbestuur
 • Voorzitter bestuurder Coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond U.A.

Maud Hoezen is sinds 1 augustus 2017 statutair directeur Financiën en bedrijfsvoering. Naast haar functie bij de Alliantie bekleedt zij ook de nevenfunctie van lid van de raad van toezicht van Dynamo.

Directieteam
Rob Haans is voorzitter van het directieteam. Het directieteam bestaat verder uit:

 • Maud Hoezen, statutair directeur Financiën en Bedrijfsvoering
 • Joan van der Burgt, directeur regio Amersfoort + Klantenservice
 • Eddo Rats, directeur regio Amsterdam/Almere + VvE diensten
 • Anne Oosterbaan, directeur regio Gooi en Vechtstreek 
 • Maartje Brans, directeur Vastgoedonderhoud

Rob_Haans.jpg MaudHoezen.jpg Joan_van_der_Burgt.jpg
Rob Haans Maud Hoezen Joan van der Burgt
Eddo_Rats.jpg Anne_Oosterbaan.jpg Maartje_Brans.jpg
Eddo Rats Anne Oosterbaan Maartje Brans

Het directieteam wordt bijgestaan door bestuurssecretaris Kim te Brake, zij is tevens secretaris van de Raad van Commissarissen.

  Kim_te_brake.jpg
Kim te Brake

Alliantie Ontwikkeling B.V.
Jan van Barneveld is directeur van de Alliantie Ontwikkeling B.V

Jan_van_Barneveld_ontw.jpg
Jan van Barneveld

Daarnaast heeft de Alliantie een aantal andere verbindingen waaronder de Alliantie VvE Diensten B.V. In ons jaarverslag staat de verbindingenstructuur nader omschreven.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de statutaire directie. Daarnaast geeft de Raad van Commissarissen advies aan de statutaire directie en beschikt ze over een aantal specifieke verantwoordelijkheden, zoals het benoemen van de statutair directeuren en het goedkeuren van bepaalde besluiten van de statutaire directie. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen zijn vastgelegd in het reglement van de Raad van Commissarissen. Zie ook bijlage A, bijlage B, bijlage C en bijlage D.
De Raad van Commissarissen bestaat uit zes leden die voor een periode van vier jaar worden benoemd. Zij kunnen daarna voor maximaal vier jaar worden herbenoemd. In het rooster van aftreden vindt u de data van aftreden of herbenoeming en de nevenfuncties van de commissarissen. Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk van de Alliantie.

De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende leden:

 • De heer P.A.H. van Lieshout (voorzitter)
 • Mevrouw A.H.J.M.F. Kierkels
 • De heer A.C. de Jong
 • De heer P. Rutte
 • Mevrouw M. Seighali
 • Mevrouw I.M. de Bonth-Weekhout

Mevrouw A. Kierkels en Mevrouw M. Seighali zijn benoemd op voordracht van Huurdersbelangenvereniging de Alliantie (HBVA). 

Vergoeding
Het verslag van de Raad van Commissarissen is opgenomen in het jaarverslag van de Alliantie. Hierin staat zowel de beloning van de bestuurder als de beloning van de commissarissen opgenomen. Het jaarverslag van de Alliantie vindt u onder publicaties.

Integriteit en betrouwbaarheid, privacyreglement
Voor een maatschappelijke onderneming als de Alliantie zijn betrouwbaarheid en integriteit van het grootste belang. De Alliantie is lid van de brancheorganisatie Aedes en deelnemer aan de Aedescode en de Governancecode Woningcorporaties, waarin onder meer eisen worden gesteld aan de inrichting van de bestuurlijke organisatie. De Alliantie onderschrijft de regels in deze branchecodes en voldoet er in het algemeen aan, hoewel op enkele punten wordt afgeweken. Deze onderdelen en de motivatie daarvoor is te vinden in het Jaarverslag. Verder heeft de Alliantie een Integriteitcode voor medewerkers opgesteld en een Klokkenluidersregeling om misstanden binnen de organisatie tegen te gaan.
Het Ministerie van VROM heeft in 2009 het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties opgericht. De aanleiding daarvoor was een aantal incidenten dat zich bij woningcorporaties heeft voorgedaan met betrekking tot fraude en zelfverrijking. Bij het Meldpunt kan iedereen terecht om signalen door te geven die te maken hebben met mogelijk niet integer handelen door medewerkers en bestuurders van woningcorporaties.

Visitatie
Ten minste eens per vier jaar laat de Alliantie zich visiteren. Een onafhankelijk bureau beoordeelt hoe wij ons werk doen. De bevindingen staan in het visitatierapport. Het rapport is openbaar en is ook te vinden op www.visitaties.nl.