Over de Alliantie

Hoe zijn we georganiseerd?

Stichting de Alliantie
De Alliantie is een stichting en is werkzaam op het gebied van de volkshuisvesting. De statuten van de Alliantie zijn het laatste gewijzigd op 30 december 2016. 

De Raad van Commissarissen en het Bestuur zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het bestuur van de Alliantie.

Organogram-de-Alliantie.jpg

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur. Daarnaast geeft de Raad van Commissarissen advies aan het bestuur en beschikt ze over een aantal specifieke verantwoordelijkheden, zoals het benoemen van de bestuurder. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen zijn vastgelegd in het reglement van de Raad van Commissarissen. Zie ook bijlage A, bijlage B, bijlage C en bijlage D.

De Raad van Commissarissen bestaat uit zes leden die voor een periode van vier jaar worden benoemd. Zij kunnen daarna voor maximaal vier jaar worden herbenoemd. In het rooster van aftreden vindt u de data van aftreden of herbenoeming en de nevenfuncties van de commissarissen. Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk van de Alliantie.

De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende leden:

 • De heer P.A.H. van Lieshout (voorzitter)
 • De heer F. van der Heijden (vicevoorzitter)
 • De heer B. Bleker
 • Mevrouw C.W.M. de Andrade-de Wit
 • Mevrouw A.H.J.M.F. Kierkels

De heer B. Bleker is benoemd op voordracht van Huurdersbelangenvereniging de Alliantie (HBVA). De heer F. van der Heijden is benoemd op voordracht van de ondernemingsraad.

Bestuur
Het bestuur van de Alliantie bestaat uit de bestuurder, deze wordt ondersteund en geadviseerd door het directieteam. De bestuurder is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de Alliantie. De taken van het bestuur zijn beschreven in het bestuursreglement.

Rob Haans is sinds 1 oktober 2013 bestuurder van de Alliantie. Naast zijn functie de Alliantie vervult hij de volgende nevenfuncties:

 • Voorzitter Stichting graaf Carel van Lynden (Keukenhof)

Directieteam
De bestuurder is voorzitter van het directieteam. Het directieteam bestaat verder uit:

 • Koos Koolstra, directeur regio Amersfoort + Vastgoedonderhoud
 • Joan van der Burgt, directeur regio Gooi en Vechtstreek + Klantenservice
 • Eddo Rats, directeur regio Amsterdam/Almere + VvE diensten 
 • Rob Rötscheid, interim-directeur Financiën & Shared Service Center
 • Jan van Barneveld, directeur Ontwikkeling en Renovatie
Drs_Rob_Haans.jpg Koos_Koolstra.jpg Jan_van_Barneveld.jpg
Rob Haans Koos Koolstra Jan van Barneveld
Joan_van_der_Burgt.jpg  
Joan van der Burgt    

Vergoeding
Het verslag van de Raad van Commissarissen is opgenomen in het jaarverslag van de Alliantie. Hierin staat zowel de beloning van de bestuurder als de beloning van de commissarissen opgenomen. Het jaarverslag van de Alliantie vindt u onder publicaties.

Integriteit en betrouwbaarheid, privacyreglement
Voor een maatschappelijke onderneming als de Alliantie zijn betrouwbaarheid en integriteit van het grootste belang. De Alliantie is lid van de brancheorganisatie Aedes en deelnemer aan de Aedescode en de Governancecode Woningcorporaties, waarin onder meer eisen worden gesteld aan de inrichting van de bestuurlijke organisatie. De Alliantie onderschrijft de regels in deze branchecodes en voldoet er in het algemeen aan, hoewel op enkele punten wordt afgeweken. Deze onderdelen en de motivatie daarvoor is te vinden in het Jaarverslag. Verder heeft de Alliantie een Integriteitcode voor medewerkers opgesteld en een Klokkenluidersregeling om misstanden binnen de organisatie tegen te gaan.

Het Ministerie van VROM heeft in 2009 het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties opgericht. De aanleiding daarvoor was een aantal incidenten dat zich bij woningcorporaties heeft voorgedaan met betrekking tot fraude en zelfverrijking. Bij het Meldpunt kan iedereen terecht om signalen door te geven die te maken hebben met mogelijk niet integer handelen door medewerkers en bestuurders van woningcorporaties.

Visitatie
Ten minste eens per vier jaar laat de Alliantie zich visiteren. Een onafhankelijk bureau beoordeelt hoe wij ons werk doen. De bevindingen staan in het visitatierapport. Het rapport is openbaar en is ook te vinden op www.visitaties.nl