Over de Alliantie

Governance documenten

Statuten
Wij vinden deugdelijk bestuur (good governance) van groot belang. Uitgangspunt zijn onze statuten.

Bestuur
De Alliantie heeft een statutaire directie welke het bestuur vormt. De statutaire directie bestaat uit de heer Haans en mevrouw Hoezen. De onderlinge taakverdeling kunt u, naast andere zaken, terugvinden in het bestuursreglement.

Raad van commissarissen
De raad van commissarissen (rvc) houdt toezicht op het bestuur. Hier vind u het reglement en het rooster van aftreden. De rvc heeft een auditcommissie, een governance en renumeratiecommissie en een vastgoedadviescommissie. Om goed te functioneren heeft rvc vastgelegd aan welke eisen individuele leden en de raad als geheel moeten voldoen in een profielschets.

Beloningsbeleid bestuur en toezichthouders
Informatie over de beloning van het bestuur en de rvc hebben wij opgenomen in onze jaarrekening.

Integriteitscode
Voor onze medewerkers hebben we een integriteitscode opgesteld. Wij zijn van mening dat onze huurders, onze samenwerkingspartners en andere stakeholders er op mogen rekenen dat wij ons aan onze normen en waarden houden.

Klokkenluidersregeling
Wij hebben ook een klokkenluidersregeling waarin we hebben vastgelegd hoe we met een melding van een mogelijke misstand omgaan en waarin is geborgd dat de melder wordt beschermd tegen mogelijk nadelige gevolgen die zij/hij kan ondervinden als gevolg van het doen van een melding.

Externe gedragscode
De Alliantie heeft zich gecommitteerd aan de gedragscode van de Neprom en de gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap.

Intern Meldpunt
Leveranciers die klachten, vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van hun contacten met de Alliantie of over gunningstrajecten kunnen zich wenden tot ons Centraal Meldpunt Integriteitsschendingen (cmi@de-alliantie.nl). Daarnaast heeft het ministerie een landelijk meldpunt ingericht.

Visitatierapport
De Alliantie laat eenmaal in de vier jaar een externe partij een visitatie uitvoeren. Het doel is om tot een onafhankelijk oordeel te komen over hoe wij ons werk doen en onze doelen realiseren. Het laatste rapport is van 2020. In het rapport is in de bijlage tevens de reactie van ons bestuur opgenomen.

Sloopregeling
De Alliantie heeft een sloopregeling.

Klachtenregeling
De Alliantie heeft een klachtenregeling.

Diverse documenten