Bestuur en beleid

We zijn ons bewust van onze rol in de maatschappij en de verantwoordelijkheid naar alle partijen die met ons te maken hebben. Transparantie en integriteit zijn dan ook belangrijke waarden voor ons.

Onze organisatie

Bij de Alliantie heet het bestuur statutaire directie. De statutaire directie bestaat sinds 1 januari 2017 uit een voorzitter statutaire directie en een statutair directeur Financiën, ICT en Bedrijfsvoering. Dat betekent dat de statutair directeuren zowel een bestuurdersrol hebben als lid zijn van het directieteam. Het directieteam bestaat uit de twee statutair directeuren en andere directieleden. Het team is verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen van de Alliantie. De taken van de statutaire directeuren en het directieteam staan in het bestuurs- en directieteamreglement.

Rob Haans is sinds 1 oktober 2013 voorzitter statutaire directie van de Alliantie. Daarnaast heeft hij de volgende nevenfuncties:

 • Voorzitter bestuur Stichting Graaf Carel van Lynden (Keukenhof)
 • Lid Raad van Advies Stichting Forum voor Stedelijke Vernieuwing
 • Lid van de deelnemersraad Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG)
 • Lid stuurgroep Het Opdrachtgeversforum in de bouw
 • Voorzitter van bestuur Coöperatieve koninklijke Boekverkopersbond U.A.
 • Vice-voorzitter Stichting tot beheer Aandelen Centraal Boekhuis
 • Lid bestuur Stichting de Bouwcampus
 • Lid Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties


Roelien Ritsema van Eck is met ingang van 15 oktober 2020 statutair directeur Financiën, ICT en Bedrijfsvoering. Daarnaast heeft ze de volgende nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht Zorggroep Sint Maarten
 • Lid Raad van Toezicht IJsselland Ziekenhuis
 • Eerste onderhandelaar CAO onderhandelingen Aedes
 • Lid Bestuurlijk overleg SPW
 • Voorzitter Werkgroep Werkgeverszaken DVS
 • Lid bestuur Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank


Directieteam

Rob Haans is voorzitter van het directieteam. Het directieteam bestaat verder uit:

 • Roelien Ritsema van Eck, statutair directeur Financiën, ICT en Bedrijfsvoering
 • Joan van der Burgt, directeur regio Amersfoort + Klantenservice
 • Koen Westhoff, directeur regio Amsterdam/Almere + VvE diensten
 • Anne Oosterbaan, directeur regio Gooi en Vechtstreek 
 • Maartje Brans, directeur Vastgoedonderhoud

Bestuurssecretaris Kim te Brake staat het directieteam bij. Ook is zij secretaris van de Raad van Commissarissen.


de Alliantie Ontwikkeling B.V.
Jan van Barneveld is uitvoerend bestuurder van de Alliantie Ontwikkeling B.V

Daarnaast heeft de Alliantie een aantal andere verbindingen, waaronder de Alliantie VvE Diensten B.V. In ons jaarverslag staat de verbindingenstructuur nader omschreven.


Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de statutaire directie en adviseert deze over beleid, ontwikkelingen en uitvoering. De Raad heeft een aantal specifieke verantwoordelijkheden, zoals het benoemen van de statutair directeuren en het goedkeuren van bepaalde besluiten van de statutaire directie. Hun taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in het reglement van de Raad van Commissarissen. De Raad bestaat uit zes leden die voor een periode van vier jaar worden benoemd. Zij kunnen daarna voor maximaal vier jaar worden herbenoemd. In het rooster van aftreden staan de data van aftreden of herbenoeming en de nevenfuncties van de leden van de Raad. Zij zijn allen onafhankelijk van de Alliantie. De Raad van Commissarissen heeft een auditcommissie, een governance- en renumeratiecommissie en een vastgoedadviescommissie. In een profielschets is vastgelegd aan welke eisen de individuele leden en de Raad als geheel moeten voldoen.


De Raad van Commissarissen bestaat uit:

 • De heer P.A.H. van Lieshout (voorzitter)
 • Mevrouw A.H.J.M.F. Kierkels
 • De heer A.C. de Jong
 • De heer P. Rutte
 • Mevrouw M. Seighali
 • Mevrouw I.M. de Bonth-Weekhout


Mevrouw Kierkels en mevrouw Seighali zijn benoemd op voordracht van Huurdersbelangenvereniging de Alliantie (HBVA). 


Vergoeding

Het verslag van de Raad van Commissarissen staat in het jaarverslag van de Alliantie. Hierin is zowel de beloning van de bestuurders als de beloning van de commissarissen opgenomen. De jaarverslagen van de Alliantie staan onder publicaties.


Integriteit en betrouwbaarheid, privacyreglement

Voor een maatschappelijke onderneming als de Alliantie zijn betrouwbaarheid en integriteit van het grootste belang. De Alliantie is lid van brancheorganisatie Aedes en deelnemer van de Aedescode en de Governancecode Woningcorporaties. Hierin worden onder meer eisen gesteld aan de inrichting van de bestuurlijke organisatie. De Alliantie volgt de regels in deze branchecodes en voldoet er in het algemeen aan, hoewel op enkele punten wordt afgeweken. Welke dat zijn en waarom dat is,  staat in het jaarverslag. Verder heeft de Alliantie een integriteitscode voor medewerkers en een klokkenluidersregeling om misstanden binnen de organisatie tegen te gaan.

Het Ministerie van VROM heeft in 2009 het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties opgericht. De aanleiding daarvoor was een aantal incidenten dat zich bij woningcorporaties voordeed met betrekking tot fraude en zelfverrijking. Bij het Meldpunt kan iedereen een melding doen als er een vermoeden is van niet integer handelen door medewerkers of bestuurders van woningcorporaties.


Visitatie

Minstens eens per vier jaar krijgt de Alliantie een visitatie. Een onafhankelijk bureau beoordeelt dan hoe wij ons werk doen. De bevindingen staan in het visitatierapport. Dit rapport is openbaar en te vinden op: www.visitaties.nl.

Governance


Statuten
Wij vinden deugdelijk bestuur (good governance) van groot belang. Uitgangspunt zijn onze statuten. Deze zijn voor het laatst veranderd in 2018. 

Beloningsbeleid bestuur en toezichthouders
Informatie over de beloning van het bestuur en de Raad van Commissarissen hebben wij opgenomen in onze jaarrekening.

Integriteitscode
Voor onze medewerkers hebben we een integriteitscode opgesteld. Wij zijn van mening dat onze huurders, onze samenwerkingspartners en andere stakeholders er op mogen rekenen dat wij ons aan onze normen en waarden houden.

Klokkenluidersregeling
Wij hebben ook een klokkenluidersregeling waarin we hebben vastgelegd hoe we met een melding van een mogelijke misstand omgaan en waarin is geborgd dat de melder wordt beschermd tegen mogelijk nadelige gevolgen die zij/hij kan ondervinden als gevolg van het doen van een melding.

Externe gedragscode
De Alliantie heeft zich gecommitteerd aan de gedragscode van de Neprom en de gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap.

Intern Meldpunt
Leveranciers die klachten, vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van hun contacten met de Alliantie of over gunningstrajecten kunnen zich wenden tot ons Centraal Meldpunt Integriteitsschendingen (cmi@de-alliantie.nl). Daarnaast heeft het ministerie een landelijk meldpunt ingericht.

Visitatierapport
Eenmaal in de vier jaar laten we een visitatie uitvoeren door een externe partij. Het doel is om tot een onafhankelijk oordeel te komen over hoe wij ons werk doen en onze doelen realiseren. Bekijk onder publicaties de laatste visitatierapporten. In het rapport is in de bijlage ook de reactie van ons bestuur opgenomen.

Sloopregeling
De Alliantie heeft een sloopregeling.

Klachtenregeling
De Alliantie heeft een klachtenregeling.

Diverse documenten

 

Wie is wie

Dit is ons directieteam:

Rob Haans

Voorzitter statutaire directie

Roelien Ritsema van Eck

Statutair directeur Financiën, ICT en Bedrijfsvoering

Anne Oosterbaan

Directeur regio Gooi en Vechtstreek

Koen Westhoff

Directeur regio Amsterdam/Almere en VvE diensten

Joan van der Burgt

Directeur regio Amersfoort en Klantenservice

Maartje Brans

Directeur Vastgoedonderhoud

Jan van Barneveld

Directeur Ontwikkeling en Renovatie bij de Alliantie Ontwikkeling B.V.