Door corona werken we anders. Onze balies zijn gesloten. Je kan een reparatie zelf online aanvragen. De wachttijden zijn langer, we vragen daarvoor je begrip. Regel je woonzaken gemakkelijk in Mijn Alliantie of neem contact op via chat of telefoon.

Zo werken wij

De Alliantie is een stichting, werkzaam op het gebied van de volkshuisvesting. Wij vinden deugdelijk bestuur heel belangrijk.

De Alliantie is een stichting, werkzaam op het gebied van de volkshuisvesting. Wij vinden deugdelijk bestuur heel belangrijk.

Onze organisatie

Stichting de Alliantie
De Alliantie is een stichting en is werkzaam op het gebied van de volkshuisvesting. De statuten van de Alliantie zijn het laatste gewijzigd op 24 oktober 2018. 

2020_Organigram Alliantie.jpg

Bestuur
Bij de Alliantie heet het bestuur statutaire directie. De statutaire directie bestaat sinds 1 januari 2017 uit een voorzitter statutaire directie en een statutair directeur Financiën, ICT & Bedrijfsvoering. Hiermee maken we duidelijk dat de statutair directeuren zowel de bestuurdersrol invullen als lid zijn van het directieteam. Het directieteam bestaat uit de twee statutair directeuren en andere directieleden. Het team wordt bijgestaan door een bestuurssecretaris.

Het directieteam is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de Alliantie. De taken van de statutaire directie en het directieteam zijn beschreven in het bestuurs- en directieteamreglement.

Rob Haans is sinds 1 oktober 2013 voorzitter statutaire directie van de Alliantie. Naast zijn functie bij de Alliantie vervult hij de volgende nevenfuncties:

 • Voorzitter Stichting graaf Carel van Lynden (Keukenhof)
 • Lid van het Opdrachtgeversforum
 • Lid van het Aedesbestuur
 • Voorzitter bestuurder Coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond U.A.

Roelien Ritsema van Eck is met ingang van 15 oktober 2020 statutair directeur Financiën, ICT en Bedrijfsvoering. Naast haar functie bij de Alliantie bekleedt de volgende nevenfuncties:

 • Lid  Raad van Toezicht Zorggroep Sint Maarten
 • Lid Stuurgroep Strategie, Bedrijfsvoering, Financiën VSNU

Directieteam
Rob Haans is voorzitter van het directieteam. Het directieteam bestaat verder uit:

 • Roelien Ritsema van Eck,statutait directeur Financiën, ICT en Bedrijfsvoering
 • Joan van der Burgt, directeur regio Amersfoort + Klantenservice
 • Koen Westhoff, directeur regio Amsterdam/Almere + VvE diensten
 • Anne Oosterbaan, directeur regio Gooi en Vechtstreek 
 • Maartje Brans, directeur Vastgoedonderhoud

Het directieteam wordt bijgestaan door bestuurssecretaris Kim te Brake, zij is tevens secretaris van de Raad van Commissarissen.

Alliantie Ontwikkeling B.V.
Jan van Barneveld is uitvoerend bestuurder van de Alliantie Ontwikkeling B.V

Daarnaast heeft de Alliantie een aantal andere verbindingen waaronder de Alliantie VvE Diensten B.V. In ons jaarverslag staat de verbindingenstructuur nader omschreven.

Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de statutaire directie. Daarnaast geeft de Raad van Commissarissen advies aan de statutaire directie en beschikt ze over een aantal specifieke verantwoordelijkheden, zoals het benoemen van de statutair directeuren en het goedkeuren van bepaalde besluiten van de statutaire directie. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen zijn vastgelegd in het reglement van de Raad van Commissarissen. Zie ook bijlage A, bijlage B, bijlage C en bijlage D.

De Raad van Commissarissen bestaat uit zes leden die voor een periode van vier jaar worden benoemd. Zij kunnen daarna voor maximaal vier jaar worden herbenoemd. In het rooster van aftreden staan de data van aftreden of herbenoeming en de nevenfuncties van de commissarissen. Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk van de Alliantie.

De Raad van Commissarissen bestaat uit de volgende leden:

 • De heer P.A.H. van Lieshout (voorzitter)
 • Mevrouw A.H.J.M.F. Kierkels
 • De heer A.C. de Jong
 • De heer P. Rutte
 • Mevrouw M. Seighali
 • Mevrouw I.M. de Bonth-Weekhout

Mevrouw A. Kierkels en Mevrouw M. Seighali zijn benoemd op voordracht van Huurdersbelangenvereniging de Alliantie (HBVA). 

Vergoeding
Het verslag van de Raad van Commissarissen is opgenomen in het jaarverslag van de Alliantie. Hierin staat zowel de beloning van de bestuurder als de beloning van de commissarissen opgenomen. Het jaarverslag van de Alliantie staat onder publicaties.

Integriteit en betrouwbaarheid, privacyreglement
Voor een maatschappelijke onderneming als de Alliantie zijn betrouwbaarheid en integriteit van het grootste belang. De Alliantie is lid van de brancheorganisatie Aedes en deelnemer aan de Aedescode en de Governancecode Woningcorporaties, waarin onder meer eisen worden gesteld aan de inrichting van de bestuurlijke organisatie. De Alliantie onderschrijft de regels in deze branchecodes en voldoet er in het algemeen aan, hoewel op enkele punten wordt afgeweken. Deze onderdelen en de motivatie daarvoor zijn te vinden in het Jaarverslag. Verder heeft de Alliantie een Integriteitcode voor medewerkers opgesteld en een Klokkenluidersregeling om misstanden binnen de organisatie tegen te gaan.


Het Ministerie van VROM heeft in 2009 het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties opgericht. De aanleiding daarvoor was een aantal incidenten dat zich bij woningcorporaties heeft voorgedaan met betrekking tot fraude en zelfverrijking. Bij het Meldpunt kan iedereen terecht om signalen door te geven die te maken hebben met mogelijk niet integer handelen door medewerkers en bestuurders van woningcorporaties.

Visitatie
Ten minste eens per vier jaar laat de Alliantie zich visiteren. Een onafhankelijk bureau beoordeelt hoe wij ons werk doen. De bevindingen staan in het visitatierapport. Het rapport is openbaar en is ook te vinden op www.visitatie

Governance

Statuten
Wij vinden deugdelijk bestuur (good governance) van groot belang. Uitgangspunt zijn onze statuten.

Bestuur
De Alliantie heeft een statutaire directie welke het bestuur vormt. De statutaire directie bestaat uit de heer Haans en mevrouw Ritsema van Eck. De onderlinge taakverdeling is naast andere zaken, terug te vinden in het bestuursreglement.

Raad van commissarissen
De raad van commissarissen (rvc) houdt toezicht op het bestuur. Lees meer over het reglement en het rooster van aftreden. De rvc heeft een auditcommissie, een governance en renumeratiecommissie en een vastgoedadviescommissie. Om goed te functioneren heeft rvc vastgelegd aan welke eisen individuele leden en de raad als geheel moeten voldoen in een profielschets.

Beloningsbeleid bestuur en toezichthouders
Informatie over de beloning van het bestuur en de rvc hebben wij opgenomen in onze jaarrekening.

Integriteitscode
Voor onze medewerkers hebben we een integriteitscode opgesteld. Wij zijn van mening dat onze huurders, onze samenwerkingspartners en andere stakeholders er op mogen rekenen dat wij ons aan onze normen en waarden houden.

Klokkenluidersregeling
Wij hebben ook een klokkenluidersregeling waarin we hebben vastgelegd hoe we met een melding van een mogelijke misstand omgaan en waarin is geborgd dat de melder wordt beschermd tegen mogelijk nadelige gevolgen die zij/hij kan ondervinden als gevolg van het doen van een melding.

Externe gedragscode
De Alliantie heeft zich gecommitteerd aan de gedragscode van de Neprom en de gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap.

Intern Meldpunt
Leveranciers die klachten, vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van hun contacten met de Alliantie of over gunningstrajecten kunnen zich wenden tot ons Centraal Meldpunt Integriteitsschendingen (cmi@de-alliantie.nl). Daarnaast heeft het ministerie een landelijk meldpunt ingericht.

Visitatierapport
Eenmaal in de vier jaar laten we een visitatie uitvoeren door een externe partij. Het doel is om tot een onafhankelijk oordeel te komen over hoe wij ons werk doen en onze doelen realiseren. Het laatste rapport is van 2020. In het rapport is in de bijlage ook de reactie van ons bestuur opgenomen.

Sloopregeling
De Alliantie heeft een sloopregeling.

Klachtenregeling
De Alliantie heeft een klachtenregeling.

Diverse documenten