Bestuur en beleid

Met aandacht én enthousiasme werken we elke dag aan wat we belangrijk vinden: een duurzame, betaalbare woning voor iedereen.

Onze organisatie

Hier lopen we warm voor
Transparantie en integriteit, dat is voor een maatschappelijke onderneming als de Alliantie éxtra belangrijk. We willen goed besturen. Helder, duidelijk en betrouwbaar. Maar we doen méér: we lopen warm voor ons doel – een woning voor iedereen - en gaan elke dag weer de uitdagingen aan die hierbij komen kijken!


Ons bestuur

Bij de Alliantie heet het bestuur statutaire directie. Er is een voorzitter statutaire directie en een statutair directeur Financiën, ICT en Bedrijfsvoering. Deze directeuren hebben een bestuurdersrol en zijn lid van het directieteam. Het directieteam bestaat verder uit andere directieleden. Samen zijn ze verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen van de Alliantie. De taken van de statutaire directeuren en het directieteam staan in het bestuurs- en directieteamreglement

Bestuurssecretaris Kim te Brake staat het directieteam bij. Ook is zij secretaris van de Raad van Commissarissen.


de Alliantie Ontwikkeling B.V.
Jan van Barneveld is uitvoerend bestuurder van de Alliantie Ontwikkeling B.V

Daarnaast heeft de Alliantie een aantal andere verbindingen, waaronder de Alliantie VvE Diensten B.V. In ons jaarverslag staat de verbindingenstructuur verder beschreven.


Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de statutaire directie en adviseert over beleid, ontwikkelingen en uitvoering. De Raad heeft een aantal specifieke verantwoordelijkheden, zoals het benoemen van de statutair directeuren en het goedkeuren van bepaalde besluiten van de statutaire directie. Hun taken zijn vastgelegd in het reglement van de Raad van Commissarissen. De Raad bestaat uit zes onafhankelijke leden die voor een periode van vier jaar worden benoemd. Zij kunnen daarna voor maximaal vier jaar worden herbenoemd. In het rooster van aftreden staan de data van aftreden of herbenoeming en de nevenfuncties van de leden van de Raad. In een profielschets staat aan welke eisen de individuele leden en de Raad moeten voldoen. De Raad van Commissarissen heeft een auditcommissie, een governance- en renumeratiecommissie en een vastgoedadviescommissie.
De Raad van Commissarissen bestaat uit:

 • De heer A. Melkert (voorzitter - per 12 februari 2022)
 • Mevrouw A.H.J.M.F. Kierkels (benoemd op voordracht van HBVA).
 • De heer A.C. de Jong
 • De heer P. Rutte
 • Mevrouw M. Seighali (benoemd op voordracht van HBVA).
 • Mevrouw I.M. de Bonth-Weekhout

Vergoeding
Het verslag van de Raad van Commissarissen staat in het jaarverslag van de Alliantie. Hierin is zowel de beloning van de bestuurders als de beloning van de commissarissen opgenomen. De jaarverslagen van de Alliantie staan onder publicaties.

Branchecodes
De Alliantie is lid van brancheorganisatie Aedes en deelnemer van de Aedescode en de Governancecode Woningcorporaties. Hierin worden onder meer eisen gesteld aan de inrichting van de bestuurlijke organisatie. De Alliantie volgt de regels in deze branchecodes, en wijkt op enkele punten af. Welke dat zijn en waarom dat is, staat in het jaarverslag.

Het Ministerie van VROM heeft het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties opgericht. Bij het Meldpunt kan iedereen een melding doen als er een vermoeden is van niet integer handelen door medewerkers of bestuurders van woningcorporaties.

Beleid


Statuten
Wij vinden deugdelijk bestuur (good governance) van groot belang. Uitgangspunt zijn onze statuten. Deze zijn voor het laatst veranderd in 2018. 

Beloningsbeleid bestuur en toezichthouders
Informatie over de beloning van het bestuur en de Raad van Commissarissen hebben wij opgenomen in onze jaarrekening.

Integriteitscode
Voor onze medewerkers hebben we een integriteitscode opgesteld. Wij zijn van mening dat onze huurders, onze samenwerkingspartners en andere stakeholders er op mogen rekenen dat wij ons aan onze normen en waarden houden.

Klokkenluidersregeling
Wij hebben ook een klokkenluidersregeling waarin we hebben vastgelegd hoe we met een melding van een mogelijke misstand omgaan en waarin is geborgd dat de melder wordt beschermd tegen mogelijk nadelige gevolgen die zij/hij kan ondervinden als gevolg van het doen van een melding.

Externe gedragscode
De Alliantie heeft zich gecommitteerd aan de gedragscode van de Neprom en de gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap.

Intern Meldpunt
Leveranciers die klachten, vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van hun contacten met de Alliantie of over gunningstrajecten kunnen zich wenden tot ons Centraal Meldpunt Integriteitsschendingen (cmi@de-alliantie.nl). Daarnaast heeft het ministerie een landelijk meldpunt ingericht.

Visitatierapport
Eenmaal in de vier jaar laten we een visitatie uitvoeren door een externe partij. Het doel is om tot een onafhankelijk oordeel te komen over hoe wij ons werk doen en onze doelen realiseren. Bekijk onder publicaties de laatste visitatierapporten. In het rapport is in de bijlage ook de reactie van ons bestuur opgenomen.

Sloopregeling
De Alliantie heeft een sloopregeling.

Klachtenregeling
De Alliantie heeft een klachtenregeling.

Diverse documenten

Wie is wie

Dit is ons directieteam:

Rob Haans

Rob Haans is Voorzitter statutaire directie bij de Alliantie en wil bijdragen aan een goed huis voor iedereen. Hij houdt van onconventionele mensen en een kleurrijke samenleving. Samen met zijn vrouw woont hij op een van de Oostelijke eilanden in Amsterdam. Na een transformatie een hele fijne woonwijk. De buurtgenoten lopen de deur niet bij elkaar plat, maar staan voor elkaar klaar wanneer nodig. ‘Als corporatie moeten we bijdragen aan duurzame, betaalbare huizen voor iedereen’

Roelien Ritsema van Eck

Roelien Ritsema van Eck is Statutair directeur Financiën, ICT en Bedrijfsvoering bij de Alliantie. Samen met haar man en drie dochters woont ze in Bussum, in een actieve buurt waar vaak iets leuks wordt georganiseerd. Ze houdt van het verbinden van mensen en disciplines, en deed ervaring op in verschillende sectoren zoals het hoger onderwijs, de financiële sector en de zorg. ‘In een organisatie gaat het ook om het verbinden van mensen en disciplines’

Anne Oosterbaan

Anne Oosterbaan werkt als Directeur regio Gooi en Vechtstreek en Commercieel vastgoed bij de Alliantie. Eerder werkte ze bij branchevereniging Aedes, daardoor kent ze het werkveld van corporaties goed. Ze heeft met haar voeten in de klei gestaan als gebiedscoördinator in een uitdagende wijk in Amsterdam Nieuw-West. Daardoor weet ze echt wat er speelt. Anne woont met haar gezin in Diemen, in een hechte wijk met veel jonge gezinnen. In de buurt doen ze veel samen, zoals opruimdagen en licht-aan-op-de-fiets-acties. ‘Belangrijk dat iedereen in de organisatie voelt waar we het voor doen, en bijdraagt aan hetzelfde’

Koen Westhoff

Koen Westhoff werkt als Directeur regio Amsterdam/Almere. Hij woont met zijn vrouw in een appartement midden in Rotterdam, op 13 hoog met uitzicht op de Maas. Hij houdt van stedenbouw en gaat graag naar andere steden om te zien hoe het daar gaat. Hij werkte binnen gebiedsontwikkeling en in de consultancy branche. Koen is graag betrokken bij de buurt, zat in het bestuur van de VvE en wil met buurtgenoten een groen en klimaat-adaptief plein creëren. ‘Er is in een stad meer anonimiteit. Mensen zien elkaar meer buiten- dan binnenshuis’

Joan van der Burgt

Joan van der Burgt werkt als Directeur regio Amersfoort en Klantenservice bij de Alliantie, en woont zelf met haar man in Amsterdam. In eerdere banen leerde ze lef te hebben, maar nooit de verbinding te verliezen. Oog hebben voor alles en iedereen, dat vindt ze belangrijk. Joan houdt van de stad en heeft fijn contact met haar buurt. Elk jaar is er een buurtborrel en samen onderhouden ze de openbare tuintjes in de straat. ‘Oog hebben voor elkaar en wat er gebeurt – binnen en buiten de organisatie’

Maartje Brans

Maartje Brans is Directeur Vastgoedonderhoud bij de Alliantie. Ze is ervaren in transformatietrajecten; hoe je richting geeft aan een organisatie, samen doelen realiseert en talent stimuleert binnen het bedrijf. Maartje woont met haar gezin in een jaren ’30 wijk in Utrecht, met een hechte groep bewoners die veel samendoet. Zo organiseren ze straatfeesten en zijn bezig een speeltuin op te zetten voor jonge kinderen' ’Talent ontwikkelen binnen bedrijven is enorm belangrijk’

Jan van Barneveld

Jan van Barneveld is Directeur Ontwikkeling en Renovatie bij de Alliantie Ontwikkeling B.V. Hij heeft een financiële achtergrond en stapte al snel over naar vastgoed, waar hij zich nog steeds op z’n plek voelt. Jan woont in Houten met zijn vrouw, hun dochter is al de deur uit. Hij woont in een fijne buurt, waar de mensen op elkaar en de veiligheid letten. ‘Een ontwikkelende corporatie is heel interessant om in te werken’

Nevenfuncties

Rob Haans is sinds 1 oktober 2013 voorzitter statutaire directie van de Alliantie. Daarnaast heeft hij de volgende nevenfuncties:

 • Lid raad van commissarissen OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A.
 • Voorzitter bestuur Coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond U.A.
 • Voorzitter Stichting Graaf Carel van Lynden (Keukenhof)
 • Extern adviseur Vastgoed Investeringscommissie BPD Europe

Namens de Alliantie neemt de heer Haans deel als:

 • Voorzitter Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting
 • Lid raad van advies Forum voor Stedelijke Vernieuwing
 • Lid bestuur Stichting de Bouwcampus
 • Lid Taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties
 • Lid stuurgroep Het Opdrachtgeversforum in de bouw
 • Lid deelnemersraad Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling

Roelien Ritsema van Eck is sinds 15 oktober 2020 statutair directeur Financiën, ICT en Bedrijfsvoering. Daarnaast heeft ze de volgende nevenfuncties:

 • Lid Raad van Toezicht Zorggroep Sint Maarten
 • Lid Raad van Toezicht IJsselland Ziekenhuis
 • Eerste onderhandelaar CAO onderhandelingen Aedes
 • Lid Bestuurlijk overleg SPW
 • Voorzitter Werkgroep Werkgeverszaken DVS
 • Lid bestuur Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank