Woning betrekken

Wat moet ik weten als ik een nieuwe woning ga betrekken?

WoningNet
Alle sociale huurwoningen van de Alliantie worden aangeboden via WoningNet. Omdat er per regio verschillen zijn in het aanbiedingsproces verwijzen wij u naar de Woningnet.nl. Hier kunt u per regio de juiste informatie vinden over hoe u op een sociale huurwoning van de Alliantie (en andere corporaties) kunt reageren.

Inkomensverklaring
Gaat u actief op zoek naar een woning? Vraag uw inkomensverklaring aan!
Er geldt een inkomenseis voor sociale huurwoningen. Uw belastbaar huishoudinkomen mag niet hoger zijn dan € 36.165,- per jaar. Om dit te controleren vragen wij bij toewijzing van een woning een recente inkomensverklaring (ook wel een IBRI of IB60-verklaring genoemd) van u en uw medebewoners (niet van inwonende kinderen).

Een inkomensverklaring is gratis. U vraagt een inkomensverklaring aan bij de BelastingTelefoon van de Belastingdienst, of via www.belastingdienst.nl. De BelastingTelefoon is bereikbaar op 0800 – 0543. Na de aanvraag duurt het 5 tot 10 werkdagen voordat u de verklaring thuis ontvangt. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl.

Als u een woning toegewezen krijgt moet u een recente inkomensverklaring inleveren.  Het kan vijf werkdagen duren om deze verklaring te ontvangen, wacht daarom niet te lang.

Bezichtiging van een woning
De bezichtiging van de woning vindt in de meeste gevallen plaats in bewoonde staat, hierbij is naast de huidige bewoner ook een medewerker van de Alliantie aanwezig. Bij het bezichtigen van een woning kan het zijn dat de woning (nog) niet in de staat is zoals wij de woning aan u zullen verhuren of dat er op dat moment werkzaamheden worden uitgevoerd.

Omdat de bezichtiging doorgaans in bewoonde staat plaats vindt, vragen wij u de volgende gedragscodes in acht te nemen:

  • kom op de aangegeven tijd; als u eerder komt dan kunt u nog niet naar binnen, omdat de medewerker van de Alliantie nog met de vertrekkende bewoner in gesprek is;
  • de woning is nog bewoond, kom niet aan spullen die in de woning staan, dit is prive-eigendom van de bewoner.

Tijdens de bezichtiging heeft u de mogelijkheid eventuele overnames te regelen.

Acceptatie van de woning
Na de bezichtiging van de woning horen wij graag van u of u wel of niet de woning accepteert. U dient dit aan te geven binnen de in de aanbiedingsmail of telefonische aanbieding vermelde termijn. Laat u niets horen en is de reactietermijn verstreken, dan wordt de woning aan een volgende kandidaat toegewezen.

De Alliantie stelt prijs op uw mening. Als u geen gebruik wilt maken van onze aanbieding dan vragen wij u via WoningNet aan te geven wat de reden is waarom u de woning niet neemt.

Aanleveren gegevens
Voor of na de bezichtiging controleren wij uw gegevens om te beoordelen of u voor de woning in aanmerking komt. Voor het aanleveren van uw gegevens verzoeken wij u het formulier voorblad aanleveren gegevens te printen, in te vullen en mee te sturen met uw gegevens. Hiermee zorgt u ervoor dat uw gegevens bij het juiste regiobedrijf terecht komen.

Betrekken van de woning
Nadat u de huurovereenkomst heeft ondertekend, kunt u de woning in gebruik nemen. De sleutels worden uitsluitend door ons afgegeven. De ondertekening en sleuteloverdracht doen wij in uw nieuwe woning. Het kan zijn dat er nog werkzaamheden moeten worden uitgevoerd in uw woning. De medewerker van de Alliantie zal dat met u doornemen bij de sleuteloverdracht. De uitvoering van deze werkzaamheden vindt in overleg met u plaats.

Betalingsverplichting
U bent de huurprijs verschuldigd vanaf de dag dat de woning door ons aan u ter beschikking wordt gesteld. Dat is dus ook zo als u niet bereikbaar of beschikbaar bent (bijvoorbeeld bij vakantie of ziekte). Zodra bekend is wanneer de woning aan u verhuurd kan worden, worden er afspraken gemaakt over het tekenen van het contract. U ontvangt dan ook een email met daarin het bedrag van de eerste verhuurnota. Deze verhuurnota kunt u betalen met Ideal via een link in de email.

Eerste verhuurnota en administratiekosten sociale huurwoningen
Bij de sleuteloverdracht en ondertekening van de huurovereenkomst verwachten wij dat u de eerste verhuurnota heeft betaald. Gaat de huurovereenkomst in per de helft van de maand of later, dan voldoet u tevens de huurtermijn van de daarop volgende maand.

Een onderdeel van Bij  de eerste verhuurnota zijn administratiekosten. De administratiekosten verschillen per regio. Dit is afhankelijk van afspraken die de Alliantie met de gemeenten heeft over woningtoewijzing. In de tabel staat hoe de kosten per regio zijn opgebouwd:

RegioAmsterdamAmersfoortAlmereGooi en Vechtstreek
Naamplaatje€ 10,50€ 10,50€ 10,50€ 10,50
Verstrekken van informatie over het huren van een huurwoning, research, verstrekken van informatie over de woning en de buurt. Informatie en afhandeling aanvraag huurtoeslag.€ 21,00€ 21,00€ 21,00€ 21,00
Opvragen uittreksel BRP (Basis Registratie Personen)€ 10,50€ 0€ 0€ 0
Totaal€ 42€ 31,50€ 31,50€ 31,50

Deze tarieven gelden bij het sluiten van een huurovereenkomst voor een woning in de sociale sector. Voor een huurcontract in de vrije sector gelden andere tarieven. In Amersfoort betaalt u tegelijk met de eerste verhuurnota de legeskosten voor de woonvergunning namens de gemeenten in het gebied.

U kunt voor de betaling uitsluitend gebruikmaken van internetbankieren via Ideal. Als u geen internetbankieren heeft, kunt u (vooraf, na ontvangst van de eerste verhuurnota) op kantoor via pin betalen. Contante betaling is niet mogelijk.

Administratiekosten vrije sector huurwoningen
Als u een vrije sector huurwoning van de Alliantie huurt, rekent de Alliantie bij aanvang van de huurperiode € 120 aan administratiekosten. Bij aanvang van de huurperiode betaalt u tevens een borgsom. De borg betaalt de Alliantie terug na beëindiging van het contract.

Onderhuur
U heeft de plicht om zelf in de woning te wonen. U mag uw woning niet leeg laten staan en u mag de woning niet doorverhuren aan iemand anders.

Overname roerende zaken
Wanneer een woning aansluitend wordt doorverhuurd, kan de nieuwe huurder eventueel roerende zaken overnemen van de vorige huurder. Wij vragen u bij eventuele overname van roerende zaken dit altijd schriftelijk met de vorige huurder vast te leggen. Dat kan tijdens de bezichtiging.

Bij twijfel over overname kunt u contact opnemen met de Alliantie. Wij wijzen u erop dat een ondertekend overnameformulier een overeenkomst is tussen de oude en nieuwe huurder. Uw rechten en plichten als huurder staan volledig beschreven in de huurovereenkomst.

Overname onroerende zaken
Voorzieningen die u (of een vorige huurder) hebt aangebracht aan de woning worden in sommige gevallen door de Alliantie geaccepteerd. De Alliantie neemt dan de onderhoudsverplichting voor deze voorzieningen over. Onze medewerker zal zeer zorgvuldig te werk gaan bij de beoordeling van de kwaliteit van deze voorzieningen. Wij adviseren om altijd vooraf, dus voordat u de voorziening aanbrengt, om een beoordeling of toestemming te vragen. Wij hanteren hierbij in ieder geval de volgende criteria:

  • Is de aangebrachte onroerende zaak technisch verantwoord en veilig?
  • Schaadt de verandering de belangen van omwonenden niet?
  • Komt de verhuurbaarheid van de woning op de korte en lange termijn voor de Alliantie niet in het gevaar?

De verandering mag niet in strijd zijn met de wettelijke bepalingen.

Download het overname formulier.

Asbest
In woningen met een bouwjaar van voor 1994 is mogelijk asbest aanwezig. Wij vragen u daarom uitdrukkelijk advies in te winnen bij de Alliantie voordat u gaat klussen. Zo voorkomt u gevaar voor uw gezondheid.