Wat is de huuraanpassing 2018?

Hoe ziet de huuraanpassing 2018 er bij de Alliantie uit?

De regels voor de huuraanpassing worden jaarlijks vastgesteld door de overheid. Het is mogelijk om een inkomensafhankelijke huuraanpassing toe te passen bij sociale huurwoningen. De Alliantie heeft hiervoor gekozen. Dit betekent dat huurders met een inkomen hoger dan € 41.056 per jaar een hogere huuraanpassing krijgen dan huurders met een lager inkomen. Ook stemmen we de huuraanpassing af met HuurdersBelangenVereniging de Alliantie (HBVA).

Onze belangrijkste vraag bij de huuraanpassing is: ‘welke huur is aanvaardbaar voor welke inkomensgroep’? De Alliantie vindt: huurders met een inkomen tot en met € 41.056,- mogen bij ons rekenen op een sociale huur tot € 711,-. Dat vinden wij een aanvaardbare huur, vooral omdat de meeste huurders dankzij de huurtoeslag netto minder betalen.

Huuraanpassing sociale huur
Op 1 juli 2018 krijgen huurders met een sociaal huurcontract bij de Alliantie een huuraanpassing die afhankelijk is van de inkomensgroep waartoe zij behoren. Voor huurders die in de laagste inkomensgroep vallen (tot en met € 41.056,- met een huur boven de € 597,30 verhogen we de huur dit jaar niet.

De netto huur van bewoners met een huurcontract dat is ingegaan na 01-01-2018 verandert niet. De servicekosten kunnen wel veranderen.

Huurders van woonwagens en woonwagenstandplaatsen krijgen een huuraanpassing van 1,4%.

Dit betekent concreet:

A. Maximaal 1,8% huurstijging (inflatie + 0,4%) voor:

  • Huurders met een huishoudinkomen tot € 41.056,-

  • Huishoudens met een persoon vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd

  • Huishoudens vanaf 4 personen

  • Huurders van onzelfstandige woningen[1]

  • Huurders met een relevante indicatie of Wmo- of Wvg-beschikking[2].

B. Maximaal 5,4% huurstijging (inflatie + 4%) voor huurders met een huishoudinkomen boven
€ 41.056,- die niet in groep A vallen.

Huurders uit inkomensgroep A:
De Alliantie begrenst of verlaagt de netto huurprijs per 1 juli 2018 op € 711,- per maand.[1] Onzelfstandige woningen hebben geen eigen toegang; de keuken en/of het toilet wordt/worden gedeeld met bewoners van andere woningen/kamers.

[2 De Alliantie beschikt niet over deze informatie. Als u denkt dat u aan deze voorwaarde voldoet en een inkomensafhankelijke huurverhoging heeft gekregen (zie onder bij B) dan kunt u daar bezwaar tegen maken.


  • Is de huidige netto huur boven de € 597,30, dan is er geen huuraanpassing (0%).

  • Is de huidige netto huur onder de € 597,30 en meer dan 80% van de maximale huur (zie ‘Voorstel aanpassing huurprijs’), dan geldt een beperkte verhoging van 1,4% (inflatie).

Is de huidige netto huur onder de € 597,30 en minder dan 80% van de maximale huur (zie ‘Voorstel aanpassing huurprijs’), dan geldt een beperkte verhoging van 1,8% inclusief inflatie.

N.B. De huur kan door de huuraanpassing wel boven € 597,30 komen.

Huurders uit inkomensgroep B:
De Alliantie begrenst de netto huurprijs per 1 juli 2018 op € 995,- per maand (voor sociale huurwoningen). De huurprijs zal nooit hoger zijn dan de wettelijk maximale huur. Als de markthuur lager ligt, dan begrenzen we de huurprijs op dat bedrag.


Huuraanpassing vrije sector huur
De huurprijs van vrije sector woningen, parkeerplaatsen, bergingen, garages en bedrijfspanden passen we aan zoals omschreven in het huurcontract. In de meeste gevallen geldt een verhoging op basis van de Consumentenprijsindex (CPI). De CPI is vastgesteld op 1,5%.
Per 15 oktober 2017 verhuurt de Alliantie vrije sectorwoningen met een inkomensafhankelijk ’middensegment huurcontract’. We toetsen dan jaarlijks of het betreffende huishouden nog een ‘middeninkomen’ heeft. Voor deze huishoudens geldt de volgende huuraanpassing:

  • Is het huishoud jaarinkomen lager dan € 55.000,- dan verhogen we de huur volgens CPI: 1,5%.

  • Voor huishoudens die geen gegevens over het inkomen en de huishoudgrootte hebben aangeleverd óf inmiddels een huishoud jaarinkomen hoger dan € 55.000,- blijken te hebben, verhogen we de huur volgens de CPI plus 5% (= 6,5%).

  • Voor huishoudens die tussen 1 januari en 30 juni 2018 hun ‘middensegment huurcontract’ hebben afgesloten, is dit jaar alleen CPI van toepassing. De extra 5% huurverhoging komt te vervallen, het inkomen en de huishoudgrootte van deze huishoudens is immers nog maar pas getoetst. De servicekosten kunnen wel veranderen.


Bezwaar maken? Lees hier wat geldige redenen zijn om bezwaar te maken tegen de huuraanpassing.