Hoe werkt een VvE

Wat is een VvE? Wat is een VvE?

Een Vereniging van Eigenaars (VvE) bestaat uit een groep eigenaren van één gebouw. Het gebouw is juridisch gesplitst in meerdere appartementsrechten, zodat deze los verkocht kunnen worden. Als je een appartementsrecht koopt, ben je automatisch mede-eigenaar van de gemeenschappelijke delen zoals de hal en lift. 

De VvE is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het gebouw en de bijbehorende grond. Meestal verzorgt een professionele VvE-beheerder het administratief, financieel en technisch beheer voor de VvE. 

Je kan je niet aan- of afmelden voor een lidmaatschap bij de VvE. Een eigenaar van een appartementsrecht is van rechtswege (dus automatisch) lid van de Vereniging van Eigenaren. Ook moet je de vastgestelde VvE-bijdrage voldoen. 

Wat is de VvE-eigenaarsrol binnen de Alliantie? Wat is de VvE-eigenaarsrol binnen de Alliantie?

De eigenaarsrol binnen de Alliantie is degene die de huurwoningen van de Alliantie in een Vereniging van Eigenaren vertegenwoordigt. Deze persoon neemt deel aan de vergaderingen van een VvE en beoordeelt bijvoorbeeld ook alle vergaderstukken vanuit het (vastgoed)perspectief van de Alliantie. Hij is het aanspreekpunt voor andere eigenaren als het gaat om huurders/woningen van de Alliantie.

Wat is een Algemene Ledenvergadering (ALV)? Wat is een Algemene Ledenvergadering (ALV)?

Een Algemene Ledenvergadering is een vergadering met alle leden (eigenaren) van de VvE. Elke eigenaar ontvangt van tevoren een uitnodiging met een agenda waarin staat waarover besluiten moeten worden genomen. De Algemene Ledenvergadering is het hoogste (beslissings)orgaan binnen de VvE.

De VvE moet minstens één keer per jaar een ALV organiseren en hierin besluiten nemen over de begroting, VvE-bijdragen en jaarrekening. Het is mogelijk om tussentijds een extra ALV te houden, maar vaak rekent de VvE-beheerder hier een extra vergoeding voor. Voor sommige besluiten geldt een quorumvereiste, dan moet een bepaald aantal eigenaren aanwezig zijn. Dat ligt aan de regels, en om wat voor besluiten het gaat. In de ALV zijn alle eigenaren stemgerechtigd. De VvE-eigenaarsrol treedt namens de Alliantie op als eigenaar in de ALV.

Een voorstel waar alle eigenaars schriftelijk mee akkoord zijn gegaan, staat gelijk aan een vergaderbesluit.

Wat is een huishoudelijk reglement van een VvE? Wat is een huishoudelijk reglement van een VvE?

Een Huishoudelijk Reglement (HHR) bevat de afspraken die de VvE-eigenaren met elkaar maken over hoe ze prettig met elkaar willen samenleven. Aanvullende afspraken zijn bijvoorbeeld:

  • De  kleur van zonneschermen; 
  • Het houden van huisdieren;
  • Het gebruik van gemeenschappelijke ruimten. 

Het HHR wordt tijdens een Algemene Ledenvergadering vastgesteld en is bindend voor alle leden.


Wat is een modelreglement van een VvE? Wat is een modelreglement van een VvE?

In de splitsingsakte wordt meestal verwezen naar een modelreglement. In dit modelreglement zijn standaardregels opgenomen waarvan in de splitsingsakte afgeweken kan worden. Het eerste modelreglement is vastgesteld in 1973. In 1983, 1992, 2006 en 2017 zijn aangepaste versies uitgebracht. De meest toegepaste modelreglementen bij VvE’s van de Alliantie zijn die van 1992 en 2006 (op internet via www.google.nl op te zoeken).

Wat voor invloed kan ik als huurder uitoefenen op een VvE? Wat voor invloed kan ik als huurder uitoefenen op een VvE?

De belangen van de huurders in een VvE worden behartigd door de gebiedscoördinator van de Alliantie. Huurders kunnen zaken neerleggen bij hun gebiedscoördinator. Deze kijkt samen met de VvE-eigenaarsrol of deze belangen in de VvE behartigd kunnen worden. Huurders kunnen ook een bewonerscommissie oprichten die de gezamenlijke huurdersbelangen vertegenwoordigt.

Welke zaken binnen mijn VvE zijn gemeenschappelijk? Welke zaken binnen mijn VvE zijn gemeenschappelijk?

In de splitsingsakte staat welke zaken en gedeelten binnen de VvE gemeenschappelijk zijn en welke individueel. Grofweg kan gezegd worden dat het casco van het pand, de kozijnen en ramen, het trappenhuis, de schoorstenen, en de verzamelleidingen van het riool gemeenschappelijk zijn. Over het algemeen behoren zaken ín de woning, zoals de badkamer- en keukenafvoeren, niet tot de VvE. Een uitzondering daarop vormt bijvoorbeeld een dragende muur.

Wat is een gemengd wooncomplex? Wat is een gemengd wooncomplex?

Een wooncomplex met huur- en koopwoningen noemen wij een gemengd wooncomplex. In een gemengd wooncomplex moet volgens de wet een Vereniging van Eigenaars (VvE) worden opgericht.

Wat dit betekent voor de huurder, en welke taken bij de VvE of de Alliantie horen leest u in de folder.


Wat is een splitsingsakte en splitsingstekening? Wat is een splitsingsakte en splitsingstekening?

Een splitsingsakte is een notariële akte waarin het gebouw en de daarbij behorende grond gesplitst is in meerdere appartementsrechten, zoals woningen, bedrijfsruimten, bergingen en/of parkeerplaatsen, zodat deze los te verkopen zijn. Elk appartementsrecht heeft een indexnummer. In de splitsingsakte wordt verwezen naar de splitsingstekening. Hierop is te zien waar elk appartementsrecht ligt.

Wie bestuurt de VvE? Wie bestuurt de VvE?

Alle besluiten worden genomen in de Algemene Ledenvergadering (ALV). Dit is het hoogste (beslissings)orgaan van de VvE. De ALV benoemt het bestuur van de VvE. Meestal zijn dit (mede)eigenaren. Het bestuur van de VvE voert de vergaderbesluiten uit en is verantwoordelijk voor de financiën. Bij de meeste VvE’s van de Alliantie worden de dagelijkse bestuurstaken door een professionele VvE-beheerder uitgevoerd. Het bestuur wordt gecontroleerd door de kascontrolecommissie. De kascontrolecommissie wordt ook benoemd door de ALV. Over het gevoerde beleid legt het bestuur jaarlijks verantwoording af aan de ALV.